[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2014, Cilt 28, Sayı 3, Sayfa(lar) 123-127
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farelerde Pinealektomi Nedeni ile Azalan Gıda Alımı Melatonin Tarafından Yeniden Düzenlenir
Sinan CANPOLAT, Haluk KELEŞTİMUR
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Melatonin, luzindol, leptin, gıda alımı

Amaç: Bu çalışma farelerde pinealektominin gıda alımı üzerine etkili olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Gıda alımı üzerine pinealektominin olası etkisine karşılık melatoninin düzenleyici etkisi de araştırılmıştır. Leptinin gıda alımın düzenleyici etkisi üzerine melatoninin bir rolünün olup olmadığını belirlemek için pinealektomize hayvanlarda gıda alımı üzerine leptinin etkisine de bakılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 30-40 gr ağırlığında yetişkin erkek fareler kullanılmıştır. Hayvanlar her biri 5 hayvandan oluşacak şekilde 2 ana gruba ayrıldı. Kontrol gruba farelere pineal bezinin çıkarılması işlemine benzer şekilde sham operasyon yapıldı. Deney grubunda farelere pinealektomi yapıldı ve iyileşmeleri için iki hafta süre verildi. Farelere günlük i.p olarak melatonin (5 mg/kg/day, i.p.) ve luzindol (10 mg/kg/day, i.p.) uygulandı. Leptin 0.1 mL 15 mM HCl içerisinde 25 μg/fare olacak şekilde i.p olarak enjekte edildi. Kontrol hayvanlarına ise aynı hacimde çözücü maddeler uygulandı.

Bulgular: Pinealektomi farelerde gıda alımında bir azalmaya neden olmuştur. Melatonin ise pinealektomiden kaynaklanan bu gıda alımındaki azalmayı geri çevirmiştir. Melatonin antagonisti olan luzindol ise melatoninin neden olduğu bu artışı geri döndürememiştir. Leptin hem pinealektomize hemde sham-pinealektomize hayvanlarda anlamlı bir şekilde gıda alımını azaltmıştır.

Sonuç: Sonuç olarak melatonin farelerde gıda alımını hem fizyolojik hem de farmakolojik olarak artırmıştır. Melatoninin farelerde gıda alımı üzerine etkilerini hangi mekanizmalar ile gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için daha ileri çalışmalara gerek vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]