[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-018
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hepatit B Hastalarında İnterlökin-6 ve İnterlökin-18 Düzeylerinin Araştırılması
Müge ÖZGÜLER1, Handan AKBULUT2, Ayhan AKBULUT3
1Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kronik hepatit B, pronflamatuar sitokin, interlökin-6, interlökin-18

Amaç: Hepatit B virüsü Hepadnaviridae ailesinden bir DNA virüsüdür. Hastalığın seyri hastanın immün cevabına bağlıdır. IL-6 ve IL-18 immün yanıt için önemli sitokinlerdir. Kronik hepatit B hastalarında hepatit B virüsüne karşı yetersiz immün yanıt oluşabilmektedir. Hastalar ve sağlıklı kontroller arasında IL-6 ve IL-18 düzeyleri arasında farklılıklar olabilir. Bu çalışmada, kronik hepatit B hastalarında IL-6 ve IL-18 ile kronisite arasındaki ilişkinin değerlendirmeyi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında kliniğimize başvuran Kronik hepatitli 63 naif hasta çalışmaya alındı. Her hastadan 5 mL kan alındı ve IL-6 ve IL-18 düzeyleri ELISA yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları IL-6 ve IL-18 düzeyleri açısından karşılaştırıldı. IL-6 düzeyinin hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı (p=0.011). Kontrol grubu ile düşük viremi grubunda IL-18 için istatistiksel anlamlılık saptanmadı. Ancak yüksek viral yüklü hasta grubunda IL-18 düzeyi kontrol grubuna oranla istatistiksel olarak daha yüksek idi.

Sonuç: Hastalarda IL-6 ve IL-18 yanıtı daha düşük olabilir. IL-6 ve IL-18 reseptör direnci gelişmiş olabilir. Kronikleşmenin nedeni bu olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]