[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 151-155
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Subakut Ruminal Asidoz Teşhis Edilen Süt İneklerinde Serum Akut Faz Proteinlerdeki Değişiklikler ve Akarbozun Ruminal Fonksiyon Üzerine Olan Etkisi
Fuat GÜRDOĞAN1, Engin BALIKÇI2
1Fırat Üniversitesi, Sivrice Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Subakut rumen asidozu, akarboz, uçucu yağ asitleri, akut faz proteinleri, süt ineği

Bu çalışmada, subakut rumen asidozlu (SARA) süt ineklerinin rasyonuna tedavi amaçlı ilave edilen akarbozun, rumenin fermentasyon özellikleri ve akut faz proteinlerinin (APP) düzeylerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışmada her birinde 6 hayvan olmak üzere, 4 grupta toplam 24 SARA pozitif Holstein inek kullanılmıştır. Tedavi olarak 1) 1 mg akarboz / kg CA, 2) 2 mg akarboz / kg CA, 3) 3 mg akarboz / kg CA ve 4) kontrol (herhangi bir katkı maddesi yok) kullanılmıştır. Rumen sıvısı örnekleri, sabah yemlemesi sonrasından 12 saate kadar 4'er saatlik aralıklarla alınmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, akarbozun yemlemeden sonra tüm gruplarda rumen pH değerini arttırdığı görülmüştür (P<0.05). Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, rasyonuna akarboz ilave edilen gruplarda toplam uçucu yağ asidi (UYA) ile propiyonat ve bütiratın molar yüzdeleri artarken (P<0.05), asetat oranları azalmıştır (P<0.05). Akarboz uygulamasından sonra, rumen laktat düzeylerinin oldukça düşük olduğu (<1 nM) tespit edilmiştir. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, akarboz verilen grupların serum Haptoglobin (Hp) ve serum amiloid A (SAA) düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) azalmalar saptanmıştır. Sonuç olarak, akarbozun rumen fonksiyonlarını iyileştirici ve organizmanın onarım sürecini hızlandırıcı etkilere sahip olabileceği kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]