[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2015, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-181
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mısır Hasılından İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin İnokulant Olarak Kullanımının Mısır Silajı Fermantasyonu ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri
Seda İFLAZOĞLU MUTLU1, Fatma TERLEMEZ1, Ökkeş YILMAZ2, Mehmet YILMAZ3, Mehmet Ali AZMAN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
3Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvarı, Balıkesir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Silaj, laktik asit bakterileri, inokulant, aerobik stabilite

Bu araştırma, mısır silajlarına katılan farklı laktik asit bakterilerinin (LAB) silaj kalitesi ve aerobik stabilite üzerine etkilerini belirlemek üzere yapılmıştır. Silaj materyali olarak mısır hasılı kullanılmış ve hiçbir katkı yapılmayan grup Kontrol, Lactobacillus delbrueckii katılan grup (LD), Lactobacillus plantarum katılan grup (LP) ve ticari inokulant olarak Lactobacillus buchneri katılan grup (LB) deneme gruplarını oluşturmuştur. Fermantasyonun 5, 10, 15, 30 ve 60. günlerinde her gruptan üç kavanoz açılmış ve örnekler alınarak mikrobiyolojik ve kimyasal analizler yapılmıştır.

Araştırmada, kontrol grubunda laktik asit (LA), asetik asit (AA) düzeyleri (g/kg-1 KM) 30. günde en yüksek değere ulaşırken, inokulant katılan gruplarda bu organik asitler 5. günden itibaren hızla yükselmiş, bütirik asit (BA) düzeyi fermantasyonun ilk günlerinde yüksek bulunurken, deneme sonuna doğru önemli ölçüde azalmıştır (P<0.001). Deneme sonunda yapılan aerobik stabilite testinde pH, LA, toplam bakteri (PCA) düzeyleri ile maya bakımından gruplar arasında farklılık görülmemiş (P>0.05) ve grupların hiç birinde küf tespit edilememiştir.

Sonuç olarak; silajlara inokulant katılmasının fermantasyonu olumlu yönde etkilediğini, ortamdaki laktik asit düzeyini hızla artırdığını söylemek mümkündür.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]