[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 035-037
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankilozan Spondilitli İki Olguda İki Farklı Yaklaşımla Spinal Anestezi Uygulaması
Sibel ÖZCAN1, Sait Fatih ÖNER2, Aysun YILDIZ ALTUN1, Şükrü DEMİR3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Elaziğ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
3Elaziğ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, spinal anestezi

Ankilozan spondilit bir aksiyal spondiloartrit tipidir ve özellikle aksiyal iskeleti ve sakroiliyak eklemleri tutar. Ankilozan spondilitli bir hastada anestezi planı 4 önemli faktör düşünülerek yapılmalıdır. Üst hava yolunun tutulum derecesi, toraks ekspansiyonunun kıstlanması, kardiyak tutulum ve nöroaksiyel blok uygulamanın zorluğu değerlendirilmelidir. Bu hastalarda, standart genel ve nöroaksiyel tekniklerin yanı sıra, uyanık videolaringoskopik entübasyon, laringeal maske uygulaması, kaudal anestezi ve lateral yaklaşımlı spinal anestezi uygulamaları gibi çeşitli alternatif yaklaşımlar da tanımlanmıştır. Biz de iki hastada farklı yaklaşımla uyguladığımız spinal anesteziyi sunmayı amaçladık.

İlk vakada baş yukarıda (yarı-oturur) lateral pozisyonda spinal anestezi uygulaması yaptık ve intraoperatif hemodinamik değişiklik gözlenmedi. İkinci vakada ise oturur pozisyonda orta hat yaklaşım ile başarısız spinal anestezi denemesinden sonra paramediyan yaklaşımla başarılı olundu.

Sonuç olarak; AS'li hastalarda orta hat tekniğinin güç olduğu tahmin edilen olgularda bu teknikte fazla ısrar etmeden, oturur pozisyonda lateral yaklaşım veya lateral yarı oturur pozisyonda orta hat yaklaşımıyla spinal anestezinin daha kolay uygulanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]