[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Medical Journal of Health Sciences
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-066
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Stabil Dönem Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Olgularda Vitamin D Düzeyleri
Selda TELO1, Mutlu KULUÖZTÜRK2, Figen DEVECİ2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: KOAH, 25-OH D düzeyleri

Amaç: Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan olgularda vitamin D düzeylerinin belirlenmesi ayrıca vitamin D düzeyleri ile solunum fonksiyon testi (SFT) ve arteryel kan gazı (AKG) parametreleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya stabil dönemdeki 71 KOAH’lı olgu ile 20 sağlıklı kontrol olgusu alındı. KOAH’lı olguların demografik verileri, sigara öyküleri kaydedildi ve SFT ile AKG değerleri ölçüldü. Tüm olgularda plazma 25-OH D düzeyleri HPLC (High-performance liquid chromatography) yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: KOAH’lı olgular ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel fark saptanmadı (P>0.05). Ortalama plazma 25-OH D düzeyleri KOAH’lı grupta 8.07±5.09 ng/mL ve kontrol grubunda 12.27±5.50 ng/mL olarak bulundu. Ortalama plazma 25-OH D düzeyleri KOAH’lı grupta kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (P=0.002). KOAH’lı olgular hava akımı sınırlamasının şiddetine göre sınıflandırıldığında olguların 18’i (%19.8) GOLD II, 30’u (%33) GOLD III ve 23’ü (%25.3) GOLD IV’de idi. KOAH GOLD II-III-IV’lü olgular arasında plazma 25-OH D düzeyleri açısından istatistiksel olarak fark saptanmadı (P>0.05). KOAH’lı olgularda plazma 25-OH D düzeyleri ile AKG parametreleri arasında korelasyon saptanmazken plazma 25-OH D düzeyleri ile FEV1 (1. saniye zorlu ekspiratuvar volüm) ve FVC (zorlu vital kapasite) arasında pozitif korelasyon saptandı (sırasıyla r = 0.268, P = 0.024 ve r = 0.494, P = 0.000).

Sonuç: Çalışmanın bulguları KOAH’lı olgularda plazma 25-OH D düzeylerinin düşük olabileceğini ve özellikle solunum fonksiyonlarının kötüleşmesi üzerinde azalmış 25-OH D düzeylerinin katkısı olabileceğini düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]