[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 125-129
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Ruh Sağlığı Hastanesinin Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden İçselleştirilmiş Damgalanma Düzeyi Açısından Farklılıkları
Bahar YEŞİL1, Behice HAN ALMIŞ2
1Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Elazığ, TÜRKİYE
2Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Adıyaman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ruhsal hastalık, içselleştirilmiş damgalanma, psikiyatri poliklinikleri

Amaç: Bu çalışmada ruh sağlığı alanında çalışan hastaneleri karşılaştırmak ve içselleştirilmiş damgalanmayla ilişkili faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2016 yılı Ağustos – Ekim ayları arasında psikiyatri polikliniklerine başvuran Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi’nden 100, Adıyaman Eğitim ve araştırma Hastanesinden 63 hasta çalışmaya dahil edildi. Tanı görüşmesi psikiyatri uzmanı tarafından Eksen I bozukluklar için Yapılandırılmış Klinik Görüşme (SCID-I) ile yapıldı. Hastalara sosyodemografik veri formu ve klinik global izlem (CGI) ölçeği doldurtuldu. Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş damgalanma Ölçeği (RHİDÖ) hasta tarafından dolduruldu.

Bulgular: Katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, meslek durumu, çalışma durumu, yaşam alanı (kırsal/kentsel), psikiyatrik hastalık aile öyküsü, tanı dağılımı, CGI skorları değişkenleriyle içselleştirilmiş damgalanma düzeyi ilişkisi saptanmadı. Hastane gruplarının karşılaştırılmasında ruh sağlığı hastanesinde hastalıklar anlamlı uzun süreliydi. Hastalık sürelerine göre birebir eşlenen hastane gruplarında ruh sağlığı hastanesi grubunun içselleştirilmiş damgalanma düzeyi eğitim araştırma hastanesi grubundan anlamlı yüksekti.

Sonuç: Ruh sağlığı hastanesinde yüksek içselleştirilmiş damgalanma düzeylerinin tespiti ruh sağlığı alanında çalışanların damgalanma ile mücadelesinin önemli olduğunu göstermiştir. Uyum ve tedavi sürecini olumsuz etkileyebilecek bir risk faktörü olan içselleştirilmiş damgalanmanın azaltılması tedaviye uyumu kolaylaştırarak yaşam kalitesini arttıracaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]