[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 051-053
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geçici Neonatal Tirozinemi Olgularında Uzamış Yenidoğan Sarılığı
Nilay HAKAN1, Mustafa AYDIN2, Fatma Tuğba EMİNOĞLU3, Ayşegül ZENCİROĞLU4, Nurullah OKUMUŞ5
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Muğla, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yeni Doğan Kliniği, Ankara, TÜRKİYE
5Yıldırım Beyazıd Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Neonatoloji Bilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Uzamış yenidoğan sarılığı, etiyoloji, geçici tirozinemi, metabolizma

Amaç: Yenidoğan döneminde 4-hidroksifenilpiruvik asit dioksigenaz enzimi gibi bazı metabolik enzimlerin geçici immatüritesi yüksek plazma tirozin düzeylerine yol açabilir. Çoğu bebek asemptomatiktir; ancak bazı olgularda uykuya eğilim ve zayıf beslenme gibi semptomlar görülebilir. Bununla birlikte, yenidoğanın geçici tirozinemisi ile uzamış sarılık arasındaki ilişkiyi gösteren yeterli sayıda makale yoktur. Bu nedenle, çalışmamızda etiyolojisinde geçici tirozinemi saptanan uzamış sarılıklı yenidoğan bebeklerimizin demografik ve klinik özelliklerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2010 ile Aralık 2010 tarihleri arasında yenidoğan polikliniğimize uzamış sarılık nedeniyle başvuran bebeklerden kan aminoasit kromatografisindetirozin yüksekliği saptananların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Tirozin düzeyinin 150 umol/L’den yüksek (normal: 2-150 μmol/L) olması ve 4-6 hafta sonunda normal düzeye geri dönmesi “yenidoğanın geçici tirozinemisi” olarak kabul edildi.

Bulgular: Çalışmaya alınan 10 bebeğin 8’i (%80) erkek, 2’si (%20) kızdı. Olguların tümü zamanında doğan bebekler olup ortalama doğum ağırlığı 3443±357 g (sınır: 2860-4075 g) idi. Ortalama zirve total bilirubin düzeyi 15.3±2.4 mg/dL (sınır:11.3-20.8 mg/dL), ortalama sarılık süresi ise 48.8±11.8 gün (sınır: 30-72) idi. Tanı anında ortalama serum tirozin düzeyi 190.1±28.5 μmol/L (sınır: 158-238 μmol/L), 4-6 hafta sonraki kontrol serum tirozin düzeyi ise 94.7±35.0 μmol/L (sınır: 47-144 μmol/L) bulundu. Olguların tümünde uzamış sarılık nedenlerine yönelik olarak yapılan tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, tiroid fonksiyon testleri, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim düzeyleri ve idrar tetkikleri normaldi.

Sonuç: Uzamış sarılığın etiyolojisinde geçici tirozineminin de bulunabileceği unutulmamalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]