[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 079-082
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Opioid Bağımlısı Erkek Hastalarda Bazı Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
Zekiye ÇATAK
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hematolojik parametreler, platelet indeksleri, opioid bağımlılığı, eritrosit, lökosit

Amaç: Dünya genelinde yaklaşık 17 milyon opioid bağımlısı olduğu tahmin edilmektedir. Ancak opioidlerin, hematolojik parametreler üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığı ile ilgili yapılmış çalışma sayısının oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada amaç opioid kullanımının lökosit sayısı, eritrosit sayısı, trombosit sayısı, trombosit indeksleri olan ortalama trombosit volümü, trombosit dağılım genişliği, plateletcrit, hemoglobin ve hematokrit parametreleri üzerine etkilerini incelemektir.

Gereç ve Yöntem: 50 opioid bağımlısı erkek hasta ile 35 sağlıklı erkek kontrol çalışmaya dâhil edildi. Opiat testi için tüm idrar örnekleri klonlanmış enzim donor immunassay tekniğiyle analiz edildi. Hematolojik parametreler elektrik impedans yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Opioid bağımlılarında lökosit ve eritrosit sayısı kontrol grubuyla benzerdi (sırasıyla P=0.10, P= 0.45). Trombist sayısı daha yüksek tespit edilmesine rağmen, bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi(p=0.08). Ortalama trombosit volümü, plateletcrit değerleri opioid bağımlılarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek iken (sırasıyla P<0.001, P<0.001) trombosit dağılım genişliği, hemoglobin ve hematokrit değerleri anlamlı olarak düşüktü (sırasıyla P<0.001, P= 0.001 ve P<0.001).

Sonuç: Opioid bağımlılığının hemoglobin-hematokrit seviyelerini düşürerek anemiye yol açabileceği gözlendi. Ayrıca plateletcrit, ortalama trombosit volümü, trombosit dağılım genişliği değerlerini etkileyerek, bağımlılığın trombosit fonksiyonlarına etki edebileceği gösterildi. Birçok yönü ile ülkelerin sağlık harcamalarına ek mali yük getiren opioid bağımlılığının önüne geçmek için caydırıcı ve önleyici yeni tedbirlerin alınması gerekmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]