[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Obezite ve Egzersizin Sıçanlarda Organ Ağırlıkları ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Zübeyde ERCAN1, Emine KAÇAR1, Funda BULMUŞ2, Gökhan ZORLU3, Haluk KELEŞTİMUR1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Elazığ, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Obezite, egzersiz, organ ağırlığı, biyokimyasal parametreler

Amaç: Obezite ve egzersizin vücutta enerji metabolizması ve endokrin yönden önemli fonksiyonları bulunan organların ağırlıkları ve biyokimyasal parametreler üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 40 adet erkek Sprague-Dawley türü sıçan sütten kesildikten sonra her grupta 10 hayvan olacak şekilde rastgele 4 gruba ayrılmıştır: Grup I (Kontrol), Grup II (koşubandında egzersiz yaptırılan grup), Grup III (diyet indüklü obezite oluşturulan grup) ve Grup IV (egzersiz yaptırılan ve obezite oluşturulan grup). Obezite modeli için yağdan zengin diyet uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, hayvanlardan biyokimyasal analiz için kan örnekleri ve vücutta önemli fizyolojik işlevlere sahip bazı organları alınmıştır.

Bulgular: Obez gruplarda incelenen organ ağırlıkları, diğer gruplar ile karşılaştırıldığında daha yüksek bulunmuştur (P<0.05).Total kolesterol, trigliserit ve düşük dansiteli lipoprotein (LDL) düzeyleri kontrol ve egzersiz gruplarına kıyasla obez ve obez+egzersiz gruplarında yüksek bulunmuştur. Yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) düzeyinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Karaciğer fonksiyon testlerinden alanin aminotransferaz (ALT), kontrol ve egzersiz gruplarında obez gruplara kıyasla daha yüksektir. Aspartat aminotransferaz (AST) ise kontrol grubunda obez+egzersiz grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05).

Sonuç: Metabolik açıdan önemli belirli organlarda obeziteye bağlı olarak görülen ağırlık artışının, organın fonksiyonunu olumsuz yönde etkileyerek birçok kronik hastalığın meydana gelmesinde risk oluşturduğu düşünülmektedir. Organ ağırlıklarına paralel olarak görülen lipit profillerindeki negatif değişiklikler ise bu riski artırabilmektedir. Egzersiz uygulandığında ise organ ağırlıkları ve lipit profillerindeki iyileşme egzersizin yaralı etkilerinin altında yatan faktörlerden biri olarak sayılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]