[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-109
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İki Bin Üç Yüz Yetmiş Altı Apendektomi Materyalinin Retrospektif Analizi
Tangül BULUT1, Ayşe ARDUÇOĞLU MERTER2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Antalya, TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Apendektomi, medikal tedavi, apandisit

Amaç: Apandisit, halen dünya çapında akut batın tablosunun en sık nedenidir. Günümüzde apendektominin gerekliliği tartışılmakta ve medikal tedavi alternatif olarak sunulmaktadır. Çalışmada apendektomi deneyimimizle birlikte bunun gerekliliğininin tartışması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 01/2012-12/2016 tarihleri arasında, hastane arşivi apandisit tanısı ile yapılan apendektomiler için retrospektif olarak tarandı. Tespit edilen 2376 apendektomi materyali histopatolojik tanılarına göre apandisit, apandisit dışı nonneoplastik durumlar, premalign lezyonlar ve malign neoplaziler olarak dört grupta değerlendirildi. Histopatolojik tanıların yaşa ve cinsiyete göre analizi yapıldı.

Bulgular: Olguların çoğunluğu (%61.1) erkek olup en sık izlendiği yaş aralığı 20-29 yaştır. Apandisit tanısı %83 oranında doğrulanırken negatif apendektomi oranı %15.92 olarak tespit edildi ve kadın hastalarda istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü (P=0.001). Premalign lezyon ve perfore apandisit grubu hastalarda yaş ortalaması diğer gruplara göre istatistiksel olarak yüksekti (P=0.001).

Sonuç: Genç hasta grubunda multidisipliner davranarak iyi bir hastane gözlemi ve medikal tedavi seçenekleriyle negatif apendektomi oranı azaltılırken, ileri yaş grubunda perforasyon-mortalite riskini azaltmak ve maligniteleri atlamamak için appendektominin daha yararlı olduğu sonucuna varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]