[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 017-021
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kangal Köpeği Spermasının Ticari Sulandırıcı (CaniPlus Freeze) Kullanılarak Dondurulması
Alper KOÇYİĞİT
Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kangal köpeği, sperma, kriyoprezervasyon, caniplus freeze

Günümüzde köpek spermasının kısa süreli ya da dondurularak uzun süreli saklanması amacıyla sperma sulandırıcısı olarak çeşitli solüsyonlar kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kangal köpeği spermasının CaniPlus Freeze sulandırıcısı kullanılarak dondurulabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla ırka ait fenotipik özellikleri taşıyan iki adet Kangal köpeğinden masaj yöntemi ile alınan toplam 32 ejekülat sperma kullanılmıştır. Dondurma işlemi için birleştirme (pooling) sonrası sperma iki eşit kısma bölünerek birinci kısım Tris solüsyonu ile ikinci kısım ise CaniPlus Freeze sulandırıcısı ile sulandırılmıştır. Payetlere çekilen spermalar buzdolabına (+4 ⁰C) yerleştirilmiş ve 1.5 saat ekilibrasyona bırakılmıştır. Ekilibrasyon süresi sonunda payetler, sıvı azot seviyesinden 4 cm yükseklikte (-120 ⁰C) 20 dakikada dondurulmuş ve buradan sıvı azota daldırılarak saklanmıştır. Dondurma işleminden sonra spermaların bulunduğu payetler 38 ⁰C’deki su banyosunda 30 saniyede çözdürülmüş ve spermatolojik muayeneye tabi tutulmuştur. Çalışmada çözüm sonu motilite oranları kontrol ve CaniPlus Freeze grubunda sırasıyla %45 ve %50 olarak belirlenmiştir (P>0.05). Anormal spermatozoon oranı ise kontrol grubunda %18.8 iken CaniPlus Freeze grubunda %16.4 olarak tespit edilmiştir (P>0.05). Sonuç olarak araştırmacıların yanı sıra özellikle klinisyen veteriner hekimlerin köpeklerde ticari sulandırıcıları kullanmasının sperma saklama çalışmalarında pratik fayda sağlayacağı kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]