[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 007-011
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Eldeki Sesamoid Kemiklerin Görülme Sıklığı ve Dağılımı
Ramazan Fazıl AKKOÇ1, Osman ŞAP2, Murat ÖGETÜRK1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Muş Alparslan Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Muş, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sesamoid, el, röntgen

Amaç: Sesamoidler, palmar ve plantar eklem yüzeylerinde kemiklere ve eklemlere çok yakın belirli bazı tendonlarda gömülü bulunan, şekilleri ve boyutları değişebilen, genellikle küçük ve oval şekilli kemiklerdir. Travmatik ve dejeneratif hasarları sıklıkla görülür. Bu nedenle, sesamoid kemiklerin eldeki dağılım özelliklerini saptamak, sadece anatomik bilgi sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bu kemiklerin de dahil olduğu elin patolojik durumlarını anlamaya yardımcı olacaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Fırat Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı tarafından film fokus mesafesi 100-110 cm olarak çekilmiş, 231 erkek 469 kadın olmak üzere toplam 700 yetişkin kişinin PA el röntgenleri retrospektif olarak değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde nicel betimsel analiz yöntemlerinden frekans ve yüzde kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan incelemede, hem erkeklerde, hem de kadınlarda, gerek sağ ve gerekse sol elde I. metakarpal (MK) kemikte sesamoid kemik varlığı %100 olarak tespit edildi. II. MK’de erkeklerde %68.4, kadınlarda %66.3 oranında görülürken, ellerdeki dağılımı yönüyle sağ elde %67.8 sol elde ise %66.2 şeklinde idi. Aynı zamanda diğer MK kemikleri ve falanks kemikleri de değerlendirildi.

Sonuç: Sesamoid kemiklerin ayrıntılı anatomisinin bilinmesi, radyolojik incelemelerde sesamoidlere bağlı hastalıkların erken ve doğru teşhisini artıracaktır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]