[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kardiyopulmoner Bypass Cerrahisinin Arginaz Aktivitesi ve Nitrik Oksit Seviyeleri Üzerine Etkisi
Ayşe DOĞAN1, Sema TEMİZER OZAN2, Mehmet Ali KISAÇAM2, Gonca OZAN2, Fevzi Sarper TÜRKER3
1Bitlis Eren University, High School of Health, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Bitlis, TURKEY
2Fırat University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry, Elazığ, TURKEY
3University of Health Sciences, Elazığ Training and Research Hospital, Department of Cardiovascular Surgery, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Kardiyopulmoner bypass, arginaz, nitrik oksit

Amaç: Çalışmanın amacı, koroner arter bypass greftleme (CABG) cerrahisi uygulanan hastalarda, arginaz aktivitesi ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ile endotel fonksiyonlarını değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada, CABG ameliyatı geçiren 26 hasta yer aldı. Hastalardan preoperatif, peroperatif ve postoperatif dönemlerde kan örnekleri alındı. Alınan kan örneklerinde arginaz aktivitesi ve NO seviyeleri spektrofotometrik olarak ölçüldü.

Bulgular: Arginaz aktivitesi, peroperatif dönemdeki hastalarda preoperatif döneme göre anlamlı olarak azaldı. Postoperatif dönemde arginaz aktivitesi bakımından preoperatif ve peroperatif dönemlere göre anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ayrıca, peroperatif dönemdeki hastalarda NO düzeyleri anlamlı bir şekilde arttığı belirlendi. Postoperatif dönemde ise NO düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olmamasına rağmen, preoperatif döneme göre artış beirlendi.

Sonuç: Bypass cerrahisinden sonra meydana gelebilecek komplikasyonlar, bypass ameliyatı sonucunda ortaya çıkan NO düzeyinde azalmayı ve arginaz enzim aktivitesindeki artışı engelleyecek tedavi yöntemlerinin belirlenmesi ile önlenebilir ve bu hastaların operasyon sonrası daha kaliteli ve sağlıklı bir hayat yaşamaları sağlanabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]