[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2018, Cilt 32, Sayı 2, Sayfa(lar) 071-075
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geçici Serebral İskemi Fare Modelinde Kisspeptin-10’un Böbrekteki Oksidan ve Antioksidan Aktiviteye Etkisi
Hatice AKKAYA
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezi, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Geçici serebral iskemi, kisspeptin, böbrek, oksidatif stres

Amaç: Oksidatif stres üzerinde, geçici karotid arter oklüzyonu sonrası iskeminin ve kisspeptinin ayrı ayrı etkileri bilinmekteyken, kisspeptinin, karotid arter iskemisi (KAİ) sonrası periferal dokulardaki oksidatif strese etkisi üzerine bir araştırmaya literatürlerde rastlanmamıştır. Bu çalışmada, iskemi uygulaması öncesinde verilen kispeptinin, iskemi sonrası böbreklerde oluşabilecek oksidatif değişimlere olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Erişkin C57/BL6 ırkı fareler 1-Sham, 2-Kisspeptin, 3-İskemi ve 4-İskemi+Kisspeptin olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır (n=5). Sham ve İskemi gruplarına, operasyondan (sham) 40 dakika önce intraperitonel olarak sadece serum fizyolojik, Kisspeptin ve İskemi+Kisspeptin gruplarına 20 nmol dozunda kisspeptin uygulanmıştır. Sonrasında iskemi grupları 15 dakika KAİ’ye maruz bırakılarak, iki saat boyunca reperfüzyona tabi tutulmuştur. Toplamda 175 dakikalık deney periyodundan sonra hayvanlar dekapite edilerek böbrekler alınmış, total oksidan ve antioksidan seviyesi (TOS ve TAS) değerleri belirlenmiştir.

Bulgular: Karotid Arter İskemisi, TOS ve TAS parametrelerinde herhangi bir değişime sebep olmamıştır. İskemi grubuna kisspeptin uygulamasının, TOS değerine herhangi bir etkisi gözlemlenmezken, TAS değerinde anlamlı olmayan bir yükselmeye sebep olmuştur (P=0,41). Sham operasyona maruz kalan gruba kisspeptin uygulamasının TOS değerinde anlamlı olmayan bir düşüşe sebep olduğu gözlemlenirken (P=0.18). TAS değerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir. İskemi+Kisspeptin grubunda ise TAS, Kisspeptin grubuna göre anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (P=0,031).

Sonuç: Karotid Arter İskemisi (KAİ) sonrasında TAS ve TOS değerlerinde bir değişiklik gözlenmemiştir. Ancak, kisspeptin uygulamasının antioksidan durumunu arttırması, kisspeptinin böbreklerdeki antioksidan aktiviteyi arttırdığını düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]