[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-087
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Prokalsitonin Düzeyleri Gram Negatif Bakteriyemiyi Gram Pozitif Bakteriyemiden Ayırt Edebilir mi?
Oktay OLMUŞÇELİK1, Mesut YILMAZ2, Ömür Gökmen SEVİNDİK3, Ayşe TOSUN İSTANBULLU 4, Ecem Cemre CEYLAN5, Ayşenur GÜLER 5, Büşra VARDAR5
1Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, İstanbul, TURKEY
2Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Infectious Diseases, İstanbul, TURKEY
3Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, İstanbul, TURKEY
4Medipol University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, İstanbul, TURKEY
5Medipol University, Faculty of Medicine, Undergraduate Student, İstanbul, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Prokalsitonin, bakteriyemi, gram negatif, gram pozitif

Amaç: Sepsis hastaları, kritik durumdaki hastaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Sonuçlar bakımından son on yılda önemli ölçüde gelişme kaydedilse de, mortalite oranı halen %25-30 düzeylerinde seyretmekte ve şok eşliğinde %40-50’ye kadar yükselebilmektedir. Prokalsitonin, tanı amacıyla ve antibiyotik tedavisinin yönetimi bakımından sepsiste üzerinde çalışılmış bir peptiddir. Çalışmada bakteriyemi hastalarında hastanemizin çeşitli bölümlerinde C-reaktiv protein (CRP) ve prokalsitonin düzeylerini araştırdık ve prokalsitoninin bakteriyel enfeksiyon etiyolojisini ayırt etme bakımından ne tür bir rolü olabileceğini değerlendirildi.

Gereç ve Yöntem: Gram negatif ve pozitif bakteriyemisi olan hastaların serum prokalsitonin ve CRP düzeyleri, retrospektif olarak kayıt altına alındı. Çalışmaya, 636 pozitif kan kültürü olan 407 hastanın CRP ve prokalsitonin düzeyleri dahil edildi. Kan kültürlerine göre bakteriyemik ataklar, önce Gram-pozitif bakteriyemi (GPB) ve Gram-negatif bakteriyemi (GNB) olarak gruplandırıldı. GPB grubunda 636 kültür arasından 316 (%49.7) pozitif kan kültürü tespit edildi. GNB grubu ayrıca Enterobacteriaceae bakteriyemi (GNEB) ve Non-Enterobacteriaceae (GNNEB) olarak ikiye ayrıldı.

Bulgular: GNB ve GPB gruplarının prokalsitonin düzeyleri anlamlı olarak farklıydı (P= 0.0001). GNEB ve GNNEB gruplarının prokalsitonin ve CRP düzeyleri de anlamlı şekilde farklıydı (sırasıyla P= 0.015 ve P= 0.003).

Sonuç: Bulgularımız, prokalsitonin düzeylerinin, GNB ve GPB grupları arasında ayırt edici olabileceğini ve 4.055 ng/mL’nin üzerindeki düzeylerin GNB'nin kanıtı olabileceğini düşündürmektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]