[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 137-141
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kronik Hepatit B Hastalarında Delta Hepatit Seroprevalansı: Tek Merkez Çalısması
Ayfer SERİN1, Sezgin VATANSEVER2
1Demiroğlu Bilim University, Sisli Florence Nigthingale Hospital, Gastroenterology Clinic, İstanbul, TURKEY
2Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, Gastroenterology Clinic, İzmir, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Hepatit B, Hepatit D, seroprevalans, siroz

Amaç: Hepatit B virüs (HBV) infeksiyonu Türkiye’de önemli bir sağlık problemidir ve Hepatitis D infeksiyonu (HDV) ile birlikte olması ile mortalite ve morbidite artmaktadır. HDV prevelansı Türkiye’nin batı bölgesinde %20 iken Doğu Anadolu Bölgesinde %46 olarak farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmanın amacı hastanemize gelen HBV hastalarındaki HDV seroprevalansı saptamaktır.

Gereç ve Yöntem: Toplam 1025 hastanın kayıtları retrospektif olarak incelendi. 84 kişinin verileri yetersiz olduğundan dışlandı. Kalan 941 hastaya ait kayıtlar değerlendirildi. Hastalar Kronik Hepatit B (Group A) ve Siroz (Group B) olarak ayrıldı. Her iki grup arasında HDV infeksiyonunun bulunması açısından karşılaştırma yapıldı.

Bulgular: 941 hastanın 857’si (%91) kronik Hepatit B (Grup A), 84’ü (%9) sirotik (Grup B) idi. Grup A daki hastların %62’si erkek, %38’i kadın olup yaş ortalaması 42±13 yıldı. Grup B deki hastaların %77’si erkek ve %23’ü bayan olup yaş ortalaması 54±14 yıldı. Grup B de yaş ortalaması daha yüksekdi (P= 0.015) Total hastalarda HDV seropozitifliği %3.4 olup, Grup A da %1.8, Grup B de %20 idi, Grup B de HDV pozitifliği yüksekti (P= 0.001). Sonuçlar ki kare ve t test ile değerlendirildi. Her iki grupta da erkek cinsiyet olması kadın cinsiyet olmasına göre daha yüksek oranda görüldü (Grup A da P= 0.007, Group B de P= 0.004) Sonuçlar istatistiksel olarak alamlı bulundu.

Sonuç: Çalışmaya katılan tüm hastlarda %3.4 oranında HDV seropozitifliğ saptanmıştır. Sirotik hastlarda ise (%20), kronik hepatit B (%1.8) hastalarından 11 kattır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]