[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-152
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sepsis ve Septik Şoklu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Yoğun Bakım Skorlama Sistemleri ve Akut Faz Reaktanları ile İlişkisi
Hamit YILDIZ
Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Bilim Dalı, Gaziantep, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ortalama trombosit hacmi, sepsis, yoğun bakım skoru

Amaç: Tanısı vücut sıvısı kültürlerinde mikroorganizma üremesini göstermek olan sepsis ve septik şoklu yoğun bakım hastalarında ortalama trombosit hacmi (OTH) ile yoğun bakım skorlama sistemleri ile akut faz reaktanları (lökosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.

Gereç ve yöntem: İç hastalıkları yoğun bakım ünitesine kabul edilen sepsis ve septik şok tanısı alan hastalar çalışmaya alındı. Malignite, romatizmal hastalık öyküsü ve 18 yaşında küçük olan hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalar iki gruba ayrılarak grup 1’e sepsisli hastalar ve grup 2’ye septik şoklu hastalar alındı. Başvuru anındaki ortalama trombosit hacmi ile skorlama sistemleri arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Çalışmaya toplam 464 hasta alındı. Sepsis grubunda OTH 10.90 (7.7/14.3) fL iken septik şok hasta grubunda ’de bu rakam 11.20 (7.90/18.40) fL idi. Yoğun bakım skorlama skorları, grup 1’e göre grup 2’de daha yüksek idi ve istatiksel açıdan anlamlı idi. OTH ile lökosit sayısı, eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP arasında anlamlı kolerasyon bulunamadı.

Sonuç: OTH yükseldikçe yoğun bakım skorlama sistemleri skorları da yükselmektedir. Başvuru anındaki OTH, inflamasyonunun varlığı ve şiddeti hakkında bilgi vermektedir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]