[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-164
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Üst Çenede Split Kret Tekniği Kullanilarak Yapilan Implant Tedavisinin Değerlendirilmesi
Fatih Mehmet KORKMAZ1, Yavuz Tolga KORKMAZ2, Onur YILMAZ2, Evşen TAMAM3
1Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics , Trabzon, TURKEY
2Karadeniz Technical University, Faculty of Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Trabzon, TURKEY
3Gazi University, Faculty of Dentistry, Department of Prosthodontics, Ankara, TURKEY
Anahtar Kelimeler: İmplant-destekli diş protezi, maksilla, alveoler kemik kaybi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, üst çenede split kret tekniği ile aynı anda implant uygulanan hastalarda tedavideki başarının protetik restorasyon tipine göre karşılaştırılması ve değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Bu restrospektif çalışmaya yaşları 39-72 arasında değişen 19 hasta dahil edilmiştir. Maksillada yetersiz alveolar genişliği olan hastalara split kret tedavisi ile implant cerrahisi uygulanmış ve daha sonra protetik restorasyonu yapılmıştır. Hastalar uygulanan protez tipine göre sabit (Grup 1) veya hareketli (overdenture) (Grup 2) olarak 2 gruba ayrılmıştır. Grup 1’ deki 10 hastaya 31 adet, Grup 2’ deki 9 hastaya 36 adet olmak üzere toplam 67 adet implant uygulanmıştır. Hasta takip dosyalarından elde edilen klinik bulgular olan implant sağ-kalım oranı, protetik komplikasyon varlığı ve implant başarı oranı değerlendirilmiştir. Radyografik kayıtlardan ise marjinal kemik kaybı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmamızda Grup 2’deki marjinal kemik kaybı miktarı Grup 1 den yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte protetik komplikasyon, implant kaybı ve implant başarı oranı açısından her iki grupta benzer sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca protetik komplikasyonların gözlendiği hastalarda marjinal kemik kaybının da yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuçlar: Üst çenede split kret tekniği ile aynı anda implant uygulama başarılı bir yöntem olarak kullanılabilir. Ancak implant destekli overdenture protezlerde sabit proteze göre daha fazla marjinal kemik kaybı oluşabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]