[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 175-181
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Veri Dönüşümü İçin Açık Kaynak Erişimli Web Tabanlı Yazılım: Veri Dönüşüm Yazılımı
Ahmet Kadir ARSLAN, Zeynep TUNÇ, Cemil ÇOLAK
İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Normal dağılım, veri dönüşümü, web tabanlı yazılım

Amaç: Bu çalışmada parametrik test koşulları varsayımlarını sağlamayan veri setlerini çeşitli matematiksel dönüşümler uygulayarak bu varsayımları sağlayabilen veri setlerine dönüştürebilmek için yeni kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılım geliştirmek amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu web tabanlı yazılımı geliştirmek için açık kaynaklı bir R paketi olan Shiny, kullanıldı. Geliştirilen web tabanlı yazılımda arcsinh(x), Box-Cox, Üstel, Lambert W (h tipi), Lambert W (s tipi), Logaritmik, Karekök, Yeo-Johnson veri dönüşüm yöntemleri kullanılmıştır. Ayrıca yazılım dönüşüme tabi tutulacak veri seti için kullanılan yöntemler içinde en iyi yönteme karar vermemizi sağlayacak olan Pearson P test istatistiğini hesaplayarak en iyi dönüşüme karar vermemizi sağlar. Bu işlemi en küçük Pearson P istatistiğine sahip dönüşümü seçerek yapmaktadır.

Bulgular: Yazılımın çıktılarını değerlendirebilmek adına üç değişkenden oluşan her bir değişkenin sırasıyla üstel, gamma ve Cauchy dağılımları ile elde edildiği ve değişkenlerin 1000 gözlem içerdiği bir veri seti kullanılmıştır.

Sonuç: Geliştirilen yazılım kullanıcıların yapacakları çalışmalarında daha doğru sonuçlar elde etmesini sağlayan ve daha güçlü testler olarak bilinen parametrik test varsayımlarını elde etmeyi sağlayan veri dönüşümü yöntemlerini içeren yeni kullanıcı dostu bir web tabanlı yazılımdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]