[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 437-441
[ English ] [ PDF ]
SİGARA İÇENLERDE PLAZMA TOTAL HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ ÜZERİNE LİPİT PARAMETRELERİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Gürkan ÇIKIM, M. Ferit GÜRSU
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Sigara, homosistein,Lipit profili.

Çok sayıda epidemiyolojik çalışma sigara içenlerde ölümcül koroner olayların %70 arttığını göstermiştir. Homosistein yeni bir kardiyovasküler risk faktörü olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sigara içenlerde plazma total homosistein düzeyleri üzerine serum lipit profilinin etkilerini araştırmaktır.

32 sigara içen ve 52 sigara içmeyen erkek bireyin plazma total homosistein düzeyleri Eliza tekniği ile serum lipit bileşenleri ise ticari kitlerin kullanıldığı otoanalizörlerde çalışılmıştır. Bireylerin vücut kitle indeksleri ve beslenme koşullarının benzer olmasına dikkat edilmiştir.

Plazma total homosistein düzeyleri sigara içenlerde içmeyenlere oranla %50’ye varan ve istatistiksel açıdan anlamlı yüksek olarak tespit edilmiştir (p<0.001). Bununla birlikte sigara içenlerde total kolesterol, LDL,VLDL-kolesterol, ApoB ve lipoprotein (a) anlamlı bir şekilde yüksek bulunurken serum HDL-kolesterol, ApoA düzeylerinde anlamlı düşme görülmüştür.

KKH gelişimine neden olan risk faktörleri ve bu risk faktörlerinden korunmak çok önem arz etmektedir. Pek çok çalışmanın sonuçları açıkça göstermektedir ki kalp hastalıklarından korunmanın en iyi yolu homosisteini kontrol altına almaktan geçmektedir. En önemli önlenebilir risk faktörü olarak sayılan sigaranın içiminin azaltılması ya da aşırı sigara içenlerin diyetlerine mutlaka homosisteinin metabolizmasını artıran ve elimine edilmesini sağlayan vitaminlerin eklenmesi gerekmektedir.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]