[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 443-447
[ English ] [ PDF ]
SPİNAL ANESTEZİ UYGULANAN VARİS OLGULARINDA HİPERBARİK BUPİVAKAİN VE PRİLOKAİNİN POSTOPERATİF MOTOR FONKSİYONLARA ETKİSİ
Osman Tansel DARÇIN, Yaşar ÖZKUL, Süleyman GANİDAĞLI, Lütfü BAKTIROĞLU
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şanlıurfa / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Spinal anestezi, motor fonksiyon.

Varis cerrahisinde spinal anestezi, sık olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak bu yöntem, postoperatif dönemde geçici fonksiyon kayıpları yapabilmektedir. Bu çalışmada, etki süreleri farklı iki lokal anesteziğin postoperatif dönemdeki motor fonksiyonlara olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Çalışmaya, varis cerrahisi yapılan 23 hasta dahil edildi. Birinci grupta (n=12) intratekal hiperbarik bupivakain, ikinci grupta (n=11) intratekal prilokain uygulandı. Preoperatif dönem ile postoperatif 1. ve 3. günlerde hastaların alt ekstremite motor fonksiyonları elektromyografik olarak değerlendirildi. Bunun için inteferans patern, H-amplitüdü ve H-latansı değerleri kullanıldı. Birinci gruptaki hastaların postoperatif birinci günde yaptırılan maksimal istemli kasılmalarından elde edilen interferans patern amplitüdlerinin, preoperatif döneme göre anlamlı bir şekilde düştüğü görüldü (p<0.05). Yine bu grupta postoperatif 3. günde ölçülen interferans patern amplitüdleri, postoperatif 1. güne göre anlamlı bir şekilde artmaktaydı (p<0.05). İkinci grubun patern amplitüdü değerlerinde ise, anlamlı bir değişiklik izlenmedi (p>0.05). Her iki grubun H-amplitüd ve H-latans ölçüm değerlerinde de anlamlı bir değişiklik görülmedi (p>0.05). Sonuç olarak, postoperatif hasta konforu ve güvenilir anestezik kullanımı açısından diğer lokal anesteziklerin de motor fonksiyonlara olan etkilerinin araştırılmasının doğru olacağını ve kısa süreli cerrahi uygulanan olgularda kısa etkili lokal anesteziklerin kullanılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.

[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]