[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-027
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nitrozomorfolin Uygulanmış Ratlarda Enginar (Cynara scolymus L.)’ın Lipid Peroksidasyon Düzeyleri ve Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Emre KAYA, Seval YILMAZ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Nitrozomorfolin, enginar, malondialdehid, antioksidan

Çalışmada, lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimlerin aktiviteleri değerlendirilerek, ratların kanında nitrozomorfolin (NMOR)’in oluşturabileceği toksisiteye karşı enginarın etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Wistar-Albino erkek ratlar; kontrol grubu, enginar uygulanan grup (1.5 g/kg vücut ağırlığı, gavaj yoluyla, 14 gün), NMOR uygulanan grup (10 mg/kg vücut ağırlığı, gavaj yoluyla, 14 gün) ve NMOR+enginar uygulanan grup şeklinde dört gruba ayrılmıştır. NMOR ve enginar uygulamalarına aynı anda başlanmıştır. Deney periyodunun sonunda tüm ratlar sakrifiye edilmiş ve kan örnekleri antikoagulant içeren tüplere alınmıştır. Çalışmada, enginarın NMOR kaynaklı toksisitesi üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla malondialdehid (MDA), redükte glutatyon (GSH) düzeyleri, katalaz (KAT), glutatyon peroksidaz (GSH-Px) ve süperoksit dismutaz (SOD) aktiviteleri ölçülmüştür. NMOR uygulanan grupta kontrol grubu ile karşılaştırıldığında MDA (P=0.036) düzeylerinde anlamlı artışlar saptanırken, GSH (P=0.001) düzeyleri ile KAT (P=0.001), GSH-Px (P=0.003) ve SOD (P<0.001) aktivitelerinin kontrol grubuna göre anlamlı düşüşler gösterdiği saptanmıştır. NMOR+enginar uygulanan grupta tüm parametrelere ait değerler kontrol grubu değerleri düzeyine ulaşmıştır. NMOR+enginar uygulanan grup NMOR uygulanan grup ile karşılaştırıldığında MDA düzeylerinin düştüğü, KAT, GSH-Px ve SOD aktivitelerinin ise arttığı belirlenmişken GSH düzeylerinin değişmediği gözlenmiştir. Sonuçlar NMOR uygulanan ratların plazmasında MDA düzeylerinin arttığını, eritrosit GSH düzeyleri ve antioksidan enzim aktivitelerinin azaldığını göstermiştir. Bununla birlikte, enginarın NMOR'un neden olduğu toksisiteye karşı koruyucu etkisi olabileceği sonucuna varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]