[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lepra Hastalarında Kornea Topografisi ile Ön Segment Değerlendirilmesi
Yavuz ORUÇ
University of Health Sciences, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Department of Ophthalmology, Elazığ, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Lepra, kornea topografi

Amaç: Lepralı hasta grubunda biyomikroskop ile ön segment muayenesinde tespit edilmeyen yalnızca Kornea Topografisi (KT) ile görülebilen parametrelerin analizini yapmayı amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya lepra hasta grubunda 25 hastanın 46 göz’ü ile kontrol grubun da ise 22 hastanın 44 göz’ü çalışmaya dahil edildi. Bu çalışmada vakaların oftalmik muayenelerinden sonra KT ile segment analizini, Goldman aplanasyon tonometrisi ile de göz içi basınç değişikleri değerlendirildi.

Bulgular: Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında lepralı hasta grubunda ön kamara derinliğinde ve ön kamara açısında istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu. Göz içi basınç değişikliğinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmadı. Ön kamara volümü kontrol grubunda artmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Ayrıca lepralı hasta grubunda Pupil Çapındaki küçülmenin daha fazla olduğu ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç olmadığı izlendi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda lepra hastalarında ön kamara derinliği ve ön kamara açısında anlamlı bir artış olduğu ve bu hasta grubunda göz içi basınçda olan değişikleri glokom açısından değerlendirilirken bunun göz önünde bulundurulması gerektiği aksi halde glokomun atlanabileceği kanısına varıldı. Ayrıca lepra hasta grubunda literatürde belirtilen lagoftalmus, ektropiyon, entropiyon, ptozisvb gibi sekellere ek oftalmik muayenede tespit edilmeyen yalnızca KT ile tespit edilebilen ön segment parametrelerin de etkilenebileceğini gösterdik.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]