[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 049-054
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi Değerlendirmesinde Gözyaşı Ozmolaritesi
Hüseyin FINDIK1, Münevver SERDAROĞLU BEYAZAL2, Murat OKUTUCU1, Mehmet Gökhan ASLAN1, Hacı KOÇ3, Feyzahan UZUN1
1Recep Tayyip Erdoğan University, Training and Research Hospital, Eye Diseases Department, Rize, TURKEY
2Recep Tayyip Erdoğan University, Training and Research Hospital, Physical Medicine and Rehabilitation Department, Rize, TURKEY
3Private Ada Medical Hospital, Eye diseases, Sakarya, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, tearlab, gözyaşı ozmolaritesi, kuru göz, schirmer testi, gözyaşı kırılma zamanı

Amaç: Ankilozan spondilitli (AS) hastalarda TearLab sistemi (TearLab Corp, San Diego, Calif.) ile gözyaşı ozmolaritesini (TO) ölçerek kuru göz sendromunu (DES) değerlendirmek ve göz kuruluğu ile AS arasındaki ilişkiyi saptamak.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 57 hastanın 57 gözü ve kontrol gurubu olarak 29 sağlıklı göz dahil edildi. Çalışmaya alınan hastalar, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI) skorlarına göre; kontrol, hafif-orta (BASDAI ≤ 4), ve şiddetli (BASDAI>4) olarak; HLA B27’ye göre; kontrol, HLA B27 (+) ve HLA B27 (-) ve tedavi statüsüne göre kontrol, tedavi alan (+) ve tedavi almayan (-) olarak üç ana guruba ayrıldı. Bu üç ana gurubun her biri; TO, BUT ve Schirmer testleri bakımından karşılaştırıldı.

Bulgular: Bu üç ana grup’un her biri için yapılan karşılaştırmalarda; TO (p = 0.383), Schirmer testi (p = 0.108) ve BUT (p = 0.722) değerleri açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Ayrıca hastalık aktivite skor değerleri ile TO değerleri ( r=0,23, p=0,863), Schirmer skorları (r= –0.223, P= 0.095) ve BUT skorları (r = –0.044, P= 0.744) korele değildi.

Sonuç: Çalışmamızda; hastalık aktivitesi yüksek, HLA-B27 belirteci pozitif ve tedavi almayan hasta gruplarında elde edilen TO değerlerini daha yüksek olarak saptadık. Bu değerler her ne kadar istatistiksel anlamlılık düzeyine ulaşmamış olsa da, bulgularımıza gore yüksek inflamasyon düzeylerinde TO seviyesinin, AS hastalık aktivitesi için preliminer bir gösterge olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]