[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 1, Sayfa(lar) 063-067
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Endoskopi Yapılan Çocuklarda Helicobacter pylori Enfeksiyonu Sıklığı
Uğur DEVECİ1, Ufuk ACAR2
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, endoskopi, prevalans, çocuk

Amaç: Helicobacter pylori dünyada sık görülen bir enfeksiyon etkenidir. Erken tanı ve tedavi ile morbidite ve mortalite önlenebilir. Bu çalışmada, üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan hastalarda Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu sıklığının araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: Ocak 2017 ile Mayıs 2018 tarihleri arasında Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Bölümünde farklı nedenlerle üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan 428 hastanın endoskopi ve patoloji raporları geriye dönük olarak değerlendirildi. H. pylori enfeksiyonu tanısı biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesine kondu.

Bulgular: Hastaların %60.7’si kız olup, yaş ortalaması 9.8±4.6 (1-18) yıl idi. Endoskopi endikasyonları arasında büyüme geriliği, çölyak hastalığı şüphesi ve karın ağrısı ilk üç sırada yer almaktaydı. Olguların %67.1’inde H. pylori pozitifliği saptandı. H. pylori sıklığı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen, yaş büyüdükçe H. pylori sıklığının arttığı gözlendi.

Sonuç: H. pylori enfeksiyonu, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Enfeksiyonun daha çok çocukluk yaş grubunda kazanıldığı düşünüldüğünde, ileri yaşlarda ciddi morbidite yapmadan erken dönemde tanı ve tedavisinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]