[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 2, Sayfa(lar) 167-173
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Komplikasyonsuz Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Sonrası Maküla Kalınlığı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
Mehmet Gökhan ASLAN1, Mustafa DURMUŞ2
Recep Tayyip Erdoğan University, Department of Eye Diseases, Rize, TURKEY
2Çorum Private Hospital, Eye Diseases Clinic Çorum, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Irvine-Gass syndrome, OCT, fakoemülsifikasyon

Amaç: Herhangi bir risk faktörü olmayan katarakt hastalarında komplikasyonsuz fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası santral makula kalınlığı (SMK) değişikliklerini değerlendirmek ve bu hastalar perioperatif topikal non-steroid anti-inflamaturar ilaç (NSAIİ) tedavisi kullanmadan Irvine Gass Sendromu (IGS) insidansını araştırmak.

Gereç ve Yöntem: 50 katarakt hastasının 50 gözü çalışma grubunu ve daha önce oküler cerrahi öyküsü olmayan diğer 50 gözü kontrol grubunu oluşturdu. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. gün, 1. hafta, 1. ve 3. ayda görme keskinliği, tonometri, fundoskopi ve optik koherens tomografiyi içeren rutin oftalmolojik muayene yapıldı.

Bulgular: Katılımcıların ortalama yaşı 69.92±9.93 (aralık 41-85) yıldı. Ameliyat öncesi, ameliyattan 1 gün, 1 hafta, 1 ve 3 ay sonra ortalama SMK değerleri sırasıyla 248.56±21.67, 249.08±21.36, 250.26±19.8, 254.3±24.81 ve 251.36±21.3 μm idi. Kontrol gözlerinde ise bu değerler sırasıyla 250.80±21.47, 251.46±21.44, 251.36±21.41, 251.3±21.51 ve 251.32±20.87um idi. Opere gözlerde ameliyattan 1 hafta, 1 ve 3 ay sonra preoperatif ölçümlere kıyasla SMK değerlerinde anlamlı bir artış saptandı (P<0.05). Ayrıca, ameliyattan 1 ay sonra erkek hastalardan birinde (%2) IGS gözlemledik.

Sonuç: Fakoemülsifikasyon ile komplikasyonsuz katarakt cerrahisi sonrası predispozan risk faktörü olmayan hastalarda SMK artış gösterdi. Ayrıca, topikal Nepafenac tedavisi, IGS vakalarında santral maküla ödeminin gerilemesini hızlandırabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]