[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 493-497
[ English ] [ PDF ]
TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKSİYONU ESNASINDA ETANOL KULLANILARAK İRRİGANT SIVI ABSORBSİYONUNUN İZLENMESI
İdris DİNÇER, Azize BEŞTAŞ, Mustafa Kemal BAYAR, Mehmet Akif YAŞAR, Mustafa Kemal ATİKELER, Ömer Lütfi ERHAN
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: TUR sendromu, etanol, absorbsiyon.

Transüretral prostat rezeksiyonu (TUR-P) sırasında kulanılan irrigasyon sıvısının absorbsiyonu sonucu TUR sendromu gelişebilmektedir. Etanol monitorizasyonu yapılarak kan ve ekspiryum havasındaki etanol konsantrasyonu ile absorbe olan volüm arasındaki ilişkinin karşılaştırılması amaçladık.

Epidural anestezi altında TUR-P yapılan yaşları 50-80 (68.70±7.06) arasında, ASA I-II grubundan 100 olgu çalışmaya alındı. İrrigant olarak %5 mannitol ile %1 etanol içeren irrigasyon sıvısı kullanıldı. Peroperatif olarak olgulardaki hemodinamik parametreler, kan etanol ve ekspiryum sonu etanol değerleri ölçüldü. Verilerin değerlendirilmesinde paired-t test, korelasyon ve lineer regresyon analiz testleri kullanıldı, p<0.05 anlamlı kabul edildi. TUR-P operasyonu sırasında, ekspiryum sonu etanol ve kan etanol konsantrasyonlarında artış gözlendi (p<0.05). Ekspiryum sonu etanol konsantrasyonu ile kan etanol değerleri (r= 0.97, p<0.05) ve absorbe edilen sıvı arasında (r= 0.89, p<0.05) pozitif ilişki saptandı. Olguların hemodinamik bulguları intraoperatif ve postoperatif ilk 24 saat içinde normal değerlerde seyretti. Hiçbir olguda TUR sendromu gelişmedi. Çalışma boyunca etanol ile işaretlenmiş irrigasyon sıvısına ait herhangi bir komplikasyona rastlanılmadı.

Sonuç olarak, TUR-P esnasında etanol eklenen irrigasyon sıvısının kullanılması ve ekspiryum havasından saptanan etanol konsantrasyonuna göre irrigant absorbsiyonunun izlenmesi basit, noninvaziv, kan etanol değerleriyle korele ve güvenli bir yöntem olduğu kanısına varıldı.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]