[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2020, Cilt 34, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-234
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Diyabetik Nöropatik Ağrılı Geriatrik Hastalarda TENS ve Egzersiz Tedavisinin Ağrı Şiddeti ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri: Retrospektif Çalışma
Ender AYVAT1, Cevher SAVCUN DEMİRCİ2, Muhammed KILINÇ1
1University of Hacettepe, Faculty of Physical Therapy Medicine and Rehabilitation, Ankara, TURKEY
2University of Balıkesir, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Balıkesir, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nöropatiler, TENS, ağrı, egzersiz tedavisi, yaşam kalitesi

Amaç: Bu çalışmanın amacı, egzersiz tedavisine ek olarak uygulanan Transkütan Elektriksel Sinir Stimülasyonunun (TENS) diyabetik nöropatik ağrılı yaşlı bireylerin ağrı düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini geriye dönük olarak değerlendirmekti.

Gereç ve Yöntem: Altı haftalık fizyoterapi programını (TENS uygulaması; haftada 5 gün, günde 20 dakika ve kuvvetlendirme egzersizleri, germe egzersizleri, mat aktiviteleri, fonksiyonel aktiviteler ve normal eklem hareketleri gibi çeşitli egzersizler) tamamlayan, diyabetik nöropatik ağrısı olan yaşlı bireylere ait verilerin retrospektif olarak incelemesi yapıldı. Sonuç ölçümleri vücut diyagramı, Görsel Analog Skalası (VAS) ve Nottingham Sağlık Profili (NHP) idi.

Bulgular: Çalışmaya 16 hasta katıldı. Hastaların yaş ortancası 70 (65-83) idi. Hastaların ağrı düzeyleri incelendiğinde ortalama ağrı, şiddetli ağrı, hastaların en az ve mevcut ağrı düzeylerinin azaldığı gözlendi (P<0.05) ve NHP skorlarına göre ağrı, duygusal reaksiyonlar, uyku alt ölçekleri ve toplam NHP puanları tedaviden sonra anlamlı şekilde azaldı (P<0.05).

Sonuç: Çalışmanın sonuçları, TENS ile uygulanan egzersiz tedavisinin geriatrik diyabetik periferik nöropatili hastalarda ağrı şiddetini azalttığını ve yaşam kalitesini geliştirdiğini ve henüz tam bir tedavisi olmayan diyabetik nöropatik ağrılı hastalara umut verdiğini göstermiştir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]