[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2001, Cilt 15, Sayı 3, Sayfa(lar) 505-512
[ English ] [ PDF ]
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI
Ahmet KALKAN, Kubbettin DEMİRBAĞ
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ / TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Üriner sistemde infeksiyonları, etiyoloji, patogenez, klinik, tanı, tedavi.

Bu yazıda güncel bilgiler ışığında üriner sistem infeksiyonlarının irdelenmesi amaçlanmıştır. Üriner sistem infeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar predispozan faktörlerin varlığı ve infeksiyonun kazanıldığı ortama göre değişiklik gösterir. Olguların yaklaşık %95'inden yalnızca tek bir etken sorumludur. Nörojenik mesane, veziko-enterik fistül, uzun süreli idrar kateteri olan kişilerde oluşan kronik infeksiyonlardan iki veya daha fazla sayıda farklı mikroorganizma sorumlu olabilir.

Üriner sistemde infeksiyon gelişimini belirleyen temel faktörler; mikroorganizmaların üriner sisteme ulaşmaları, virülansları, konak ile aralarındaki dinamik etkileşim, komplike eden faktörler ve çevresel faktörlerdir. Klinik tablo infeksiyonun lokalizasyonuna ve şiddetine göre değişmektedir. Alt ÜSİ semptomları mesane ve üretral mukozanın irritasyonuna bağlıdır. Üst ÜSİ’de ateş, titreme, bulantı, kusma ve böğür ağrısı ile birlikte sıklıkla pollaküri, dizüri ve idrara sıkışma gibi alt üriner sistem semptomları da görülebilir.

Tanıda öykü, fizik bakı ve laboratuvar bulguları birlikte değerlendirilmelidir. Tedavinin amacı üriner sistemden mikroorganizmaların eradike edilmesidir. Antibakteriyel tedavi yöntemlerinden hangisinin seçileceğine hastanın cinsiyeti, predispoze faktörlerin olup olmadığı, semptomların süresi, idrar kültür sonuçları ve ÜSİ’nin lokalizasyonuna göre karar verilir. Antimikrobik tedavi yanı sıra, infeksiyonu etkileyen predispoze faktörler de ortadan kaldırılmalıdır.


[ English ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]