[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-008
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Endarterektomisiz LAD-LIMA Uzun Onlay-Yama Anastomozu Yapılan Koroner Baypas Hastalarında Koroner Akım Rezervinin Transtorasik Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Esra ERTÜRK TEKİN1, Ayhan UYSAL2, Özden VEZİR1
1Mersin City Training and Research Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Mersin, TURKIYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Cardiovascular Surgery Department, Elazig, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Uzun onlay-yama anastomozu, endarterektomi, koroner akım rezervi, koroner baypas, çok damar koroner arter hastalığı

Amaç: Endarterektomisiz uzun onlay-yama anastomozu tekniği; yaygın ve ciddi koroner arter lezyonlarında, özellikle sol ön inen arterin (LAD) septal perforator dallarına da kan akımını sağlayan başka bir tekniktir. Bu çalışmada, endarterektomisin uzun segment onlay-yama anastomozu yapılan hastalarda, postoperatif transtorasik ekokardiyografi ile koroner akım rezervi (KAR) ölçümünün etkinliğini araştırdık.

Gereç ve Yöntem: Endarterektomisiz onlay-yama anastomozu tekniği uygulanarak koroner baypas yapılan 56 hasta hem istirahat sırasında hem de dipiridamol ile sağlanan maksimal hiperemi oranlarını temsil eden KAR ölçümü için transtorasik ekokardiyografi ile postoperatif değerlendirildi. Uzun anastomoz hattı boyunca LAD-LIMA orta ve distal akım paternleri incelendi, pik sistolik ve diyastolik akım hızları ve diyastolik hız zaman integrali kaydedildi.

Bulgular: Ortalama onlay-yama uzunluğu 2.97±0.72 cm idi. Koroner akım rezervindeki değişikliklerin (normal değerler: CFR>2, n: 49 ve düşük değerler: CFR<2, n: 6) ve diğer ekokardiyografik bulguların korelasyonu değerlendirildiğinde, tüm hastalar için onlay-yama anastomoz uzunluğu ile CFR arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ters korelasyon vardı (sırasıyla 2.97±0.72 cm; 2.35±0.56 m/sn; P değeri: 0.008). CFR<2 olan bir hastaya koroner anjiyografi yapıldı. Anjiyografi anastomoz sonrası segmentte %80 darlık gösterdi.

Sonuç: Endarterektomisiz onlay-patch anastomoz tekniğinin güvenilir ve koroner baypas yapılan hastaların postoperatif takiplerinde transtorasik ekokardiyografi ile KAR ölçümünün kullanılabilir olduğu kanaatindeyiz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]