[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 145-1551
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Primer Hiperparatiriodide Başarılı Paratiroidektominin Kardiyovasküler Hastalık Risk Göstergesi Olan Ortalama Trombosit Hacmi Üzerine Etkisi
Mustafa GÖKSU1, Hüseyin ALAKUŞ2
1Adiyaman University, Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adiyaman, TURKIYE
2Adiyaman University, Faculty of Medicine, Department of Surgical Oncology, Adiyaman, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Paratiroidektomi, primer hiperparatiroidi, ortalama trombosit hacmi, trombosit sayısı, ateroskleroz

Amaç: Primer Hiperparatiroidizm (PHPT)’li hastalarda kardiyovasküler mortaliteye bağlı risk artışı gösterilmiş ancak bu risk artışının altında yatan mekanizmalar henüz aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, PHPT nedeniyle paratirodektomi (PTX) yapılan hastalarda preoperatif ve postoperetaif serum kalsiyum, serum parathormon, kan trombosit sayısı ve ortalama trombosit volümü (MPV)’ndeki değişiklikleri incelemektir.

Gereç ve Yöntem: PHPT nedeniyle PTX yapılan 4 erkek (%11.8) ve 30 kadın (%88.2) hasta çalışmaya dahil edildi. Preoperatif ve postoperatif 6. ayda kan örnekleri alınarak ateroskleroz ile ilişkili serum kalsiyum, serum parathormon, kan trombosit sayısı ve MPV değerleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Bu çalışmada PTX sonrası 6. ayda serum kalsiyum düzeyi (p<0.001), serum parathormone düzeyi (p<0.001), kan trombosit sayısı (p<0.001) ve MPV (p=0.002)’de azalmalar istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

Sonuç: PHPT’li hastalarda başarılı PTX sonrasında koroner ateroskleroz ile ilişkili kan parametreleri değerlerinde azalma sağlayarak artmış ateroskleroz riskini azaltmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]