[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 183-188
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türk Kadınlarının Yaş Dağılımının Farklı İskelet sistemi T Skor Değişikliklerine Etkisi
Nil ATAKUL, Berna Sermin KILIÇ
Department of Gynecology and Obstetrics, Istanbul Teaching and Research Hospital, İstanbul, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: Yaş, T-skor, osteoporoz, lumbal vertabra, kemik mineral yoğunluğu

Amaç: Osteopeninin hangi vücut kemiğinde ve ne zaman başladığını anlamak ve üreme çağındaki kadınların menopoz dönemine geçişleri sırasında T-skor korelasyonlarının derecesini belirlemek için genç kadınları kapsayan Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DXA) çalışmaları yetersizdir. Çalışmamızın amacı farklı yaşlarda femur boynu, femur trokanter, lomber omurgada en düşük T-skoru ve yaş artışı ile korelasyonunu DXA kullanarak değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasında, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran 45-80 yaş arasındaki hastaların DXA sonuçlarını değerlendirdik. kemik mineral yoğunluğu (KMY) ölçümleri DXA cihazı ile anterior-posterior yönde yapıldı.

Bulgular: Dört hasta grubunda farklı bölgelerin T-skorları arasında lomber omurga (p=0.025) hariç istatistiksel anlamlı fark bulundu (p<0.005). Tüm yaş gruplarında lomber bölge T-skoru en düşük saptandı. 45-50 ve 51-60 yaşlarında femur trokanter, 61-70 ve 71-80 yaşlarında femur boynu en az osteopeniden etkilenen bölgeler olarak saptandı. Dört yaş grubunda lomber omurga kemik KMY artan yaştan etkilenmemiş saptandı. Öte yandan femur boynu ve ftrokanter bölgelerinde artan yaş ile KMY' da progresif düşüş saptandı.

Tartışma: Doğru bir KMY analizi gerçekleştirilmesi için test sınırlaması mevcut olduğunda, belirli bir lokalizasyondaki kemik yoğunluk değerlerlerinden varsayım yapılabileceğini saptadık. Farklı iskelet sistemi bölgelerinin T-skor fark aralıklarının kendi içlerinde yaş ile azalmadığını tespit ettiğimiz ve osteopeniye en duyarlı bölge olduğu için tüm yaş gruplarında öncelikle lomber KMY'nin kontrol edilmesini önermekteyiz. Bu nedenle klinisyenlere önerimiz, özellikle femur ve femur trokanter bölgelerinde yaşla artan KMY dansitesinde progresif azalmaya dikkat etmeleri ve lomber bölgedeki KMY’ nun daha genç yaşlarda azaldığını göz önüne bulundurmalarıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]