[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2021, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-200
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Sabit İlmikli Endobutton (Endobutton Continuous Loop) Yöntemiyle Ayarlanabilir İlmikli Endobutton (Asansörlü) Yönteminin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Muhammed KAZEZ1, Murat GÜRGER1, Şükrü DEMİR1, Sefa KEY2, Gökhan ÖNCE3
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Bingöl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Bingöl, TÜRKİYE
3Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Bitlis, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ön çapraz bağ, sabit ilmikli endobutton, ayarlanabilir ilmikli endobutton, ultrabutton

Amaç: Bu çalışmada yapılan artroskopik ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonunda greftin femura tespiti sırasında kullanılan sabit ilmikli endobutton (Endobutton Continuous Loop) yöntemiyle ayarlanabilir ilmikli (asansörlü-ultrabutton) endobutton yönteminin klinik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2017 ile Kasım 2018 tarihleri arasında ÖÇB rüptürü nedeniyle, artroskopik anatomik tek bant yöntemiyle ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu (ÖÇBR) yapılan 114 hasta dahil edildi. Ameliyat öncesi durum ve ameliyat sonrası ortalama 1 yıllık klinik sonuçlar retrospektif olarak incelendi. Elde edilen veriler Lysholm, Cincinatti diz skorlamaları ve International Knee Documentation Committee (IKDC) diz değerlendirme formu kullanarak değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların 106’sı (%93) erkek, 8’i (%7) kadındı. 74 hastada (%65) ayarlanabilir ilmikli endobutton sistemi ile 40 hastada (%35) ise sabit ilmikli endobutton sistemi ile otojen hamstring tendonların femura tespiti yapıldı. Lysholm, Cincinatti diz skorlamaları ve International Knee Documentation Committee (IKDC) skorlamasına bakıldığında postoperatif dönemde preoperatif döneme göre anlamlı (p< 0.001) artış görülmüştür.

Sonuç: Uygulanan iki yöntemin klinik başarısı benzer bulundu. Ayarlanabilir ilmikli endobutton yönteminin cerrahi sırasında hesaplama gereksiniminin az olması ve cerrahi süresinin kısa olması bu yöntemin avantajlarıdır. Bu konuda fazla hasta ile objektif değerlendirme yapılan prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]