[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 054-058
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dilate Kardiyomyopatili Kangal Irkı Köpeklerde M Mod ve Benek Takibi Ekokardiyografi Verilerinin Karşılaştırılması
Osman Safa TERZİ
Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kangal, köpek, benek takibi ekokardiyografi

Dilate kardiyomyopati; özellikle büyük ırk köpeklerde en sık görülen edinsel kalp hastalıklarındandır. Bu çalışmada, dilate kardiyomyopati tanısı konan Kangal ırkı köpeklerde kalp kasındaki aynı bölgeden elde edilen ejeksiyon fraksiyonu ve gerilim verileri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 135 kangal köpeğin 100’ü (41 erkek, 59 dişi) sağlıklı grupta (medyan yaş 41.23 ay) 35’i (21 erkek, 14 dişi) dilate kardiyomyopatili grupta (medyan yaş 39.1 ay) yer aldı. Köpeklerin fiziksel ve ekokardiyografik muayene verileri Ocak 2017-Aralık 2021 yılları arasındaki kayıtlardan seçildi. Sonuçlara göre iki grup arasında sol ventrikül posterior duvarının sistol sonu kalınlığı hariç tüm M mod parametreleri ve M mod ölçümlerinin yapıldığı alanların gerilim verileri açısından oluşan fark istatistiki olarak anlamlıdır. Sonuç olarak; dilate kardiyomyopatili Kangal ırkı köpeklerin ekokardiyografi muayenesinde sol ventrükülün kısa eksen papiller kas seviylerinden elde edilen ejeksiyon fraksiyonu ile MAS ve MIL bölgelerinden elde edilen gerilim verileri sağlıklı gruba göre daha düşük ve farklıdır. Aynı zamanda her iki grupta da bu bölgelerinin gerilim verileri ile M mod parametreleri arasında bir korelasyon olmadığı görülmüştür. Kangal ırkı köpeklerde dilate kardiyomyopati tanısında hangi yöntem tercih edilirse edilsin tanı aşamasında yeterli bilgi sağlayabileceği tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]