[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 019-024
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
SARS COV 2 Enfekte Hastalarda Antikor Düzeyleri ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Değerlendirilmesi
Özgür ASLAN1,2, Gülseren SAMANCI AKTAR3, Ayser MIZRAKLI3, Arzu RAHMANALI ONUR3, Mehmet Hanifi DURAK2
1 Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Clinical Chemistry Laboratory Diyarbakir, TURKIYE
2Dicle University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Biochemistry Diyarbakir, TURKIYE
3Diyarbakır Gazi Yasargil Training and Research Hospital, Department of Clinical Microbiology Laboratory Diyarbakir, TURKIYE
Anahtar Kelimeler: SARS-COV-2,Covid-19, immunoassay, serolojik test, antikorlar

Amaç: Ağır akut solunum sendromu korona virus 2 (SARS-CoV-2) hastalığına karşı serolojik testlerin klinik yararlarının belirsizliği devam etmektedir. Çalışmada poliklinik ve servis/yoğun bakımdan gelen hasta numunelerinde SARS-CoV-2 antikor ve WBC, NEU, LYM, PLT, RBC sayısı, Hb miktarı, ferritin, PCT, CRP ve D-dimer gibi bazı biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada poliklinik ve servis/yoğun bakımdan gelen toplam 110 hasta numunesi kullanılmıştır. Hastaların SARS-CoV-2 RT-PCR, immunoassay SARS-CoV-2 antikor ve diğer biyokimyasal testleri çalışılmıştır.

Bulgular: RT-PCR testi negatif 24 hastanın 11’inde (5 poliklinik, 6 servis/yoğun bakım) Anti SARS CoV 2 antikorları pozitif saptanmıştır. WBC, NEU, RBC sayısı, Hb, ferritin, CRP, PCT, D dimer düzeyleri için poliklinik ve servis/yoğun bakımdan gelen iki grup arasında anlamlı farklılık (sırasıyla p= 0.001, 0.007, 0.002, 0.006, 0.001, <0.001, 0.012, 0.001) saptanmış olup diğer testler (LYM, PLT) için anlamlı farklılık saptanmamıştır.

Sonuç: Giderek artan sayıda SARS CoV 2 maruziyeti nedeniyle seroprevalansın belirlenmesi, aşı öncesi antikor düzeylerinin varlığı, semptomu olup RT-PCR negatif olan kişilere antikor bakılması gerektiği ileri sürülebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]