[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
D Vitamini Eksikliğinde Serum Ürik Asit Düzeylerinin Araştırılması
Akif DOĞANTEKİN
Özel Emek Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Gaziantep, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Ürik asit, 25-hidroksivitamin D3, Paratiroid hormon

Amaç: Bu çalışmada birçok önemli metabolik özelliği bulunan ve kronik hastalık risk faktörü olan vitamin D eksikliği ile hiperürisemi arasındaki bağlantının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Özel Gaziantep Emek Hastanesine başvuran ve 18-64 yaş aralığında 114 hasta dâhil edildi. Olgulardan 8-12 saat açlığı takiben alınan kanda serum ürik asit, paratiroid hormon (PTH), açlık kan şekeri (AKŞ), hemoglobin A1c (HbA1c), üre, kreatinin ve 25-hidroksivitamin D3 düzeyleri çalışılmıştır. Hastaların 25-hidroksivitamin D3 [25(OH)D3]’ün düzeyleri ≥ 30 ng/mL yeterli düzey (Grup-1), 20-29.9 ng/mL vitamin D yetersizliği (Grup-2), ≤ 19.9 ng/mL vitamin D eksikliği (Grup-3) olarak kategorize edildi. Bu 3 grubun serum ürik asit düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: One-Way ANOVA analizi uygulanarak 3 grup karşılaştırıldığında serum ürik asit düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p=0.761). Grupların serum ürik asit değerler ortalaması Grup-1 için (4.87±1.26), Grup-2 için (5.04±1.50) ve Grup-3 için (4.83±1.11) olarak bulundu.

Sonuç: Grupların serum ürik asit düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı, ortak metabolik yolakları kullandığı kanıtlanan vitamin D ve serum ürik asit düzeyleri arasındaki ilişkinin doğrulanması için daha yüksek katılımcı sayısına sahip prospektif çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı sonucuna varıldı


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]