[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 040-045
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sağlık Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Obez Bireylere Karşı Önyargılarının İncelenmesi
Edanur BALALAN1, Edibe PİRİNÇCİ2, Kevser TUNCER KARA2
1Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Diyetisyenlik Bölümü, Elazığ, TÜRKİYE
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Obezite, önyargı, üniversite öğrencileri

Amaç: Bu araştırmanın amacı sağlık bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin obez bireylere karşı önyargı sıklığı ve etkileyen faktörlerin saptanmasıdır.

Gereç ve yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören birinci ve üçüncü sınıf öğrencilerin tamamı (N=640) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve GAMS-27 obezite önyargı ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %84.2’si kadın, %52.3’ü hemşirelik öğrencisiydi. Öğrencilerin BKI ortancası 21.38 (19.54-23.49) kg/m² olarak tespit edilmiştir. Araştırma grubundaki öğrencilerin %16.7’si obez bireylere karşı önyargısız, %61.0’ı önyargıya eğilimli ve %22.3’ü önyargılı bulunmuştur. Hemşirelik bölümü öğrencilerinde, yakın çevresinde şişman birey olmayanlarda, düzenli olarak spor yapanlarda, önyargısız olduğunu belirten gruplarda diğer gruplara göre önyargılarının daha fazla olduğu görülmüştür. Araştırma grubuna değerlendirilen öğrencilerin GAMS-27 obezite önyargı ölçeğinin toplam puanları cinsiyet, yaş grubu, sınıf durumuna göre değişmemektedir.

Sonuç: Öğrencilerde obeziteye karşı önyargı ve önyargıya eğilimli olma sıklığı yüksektir. Geleceğin sağlık çalışanları adayları olan öğrencilerde obezite önyargılarının azaltılmasına yönelik farkındalık ve bilinç düzeyini artıracak multidisipliner çalışmalar yürütülmelidir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]