[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 051-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Pandemi Döneminde Tek Merkezde Yapılan Bronkoskopilerin Değerlendirilmesi
Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Cengiz ÖZDEMİR, Seda TURAL ÖNÜR, Nurdan ŞİMŞEK VESKE, Fatma Elif ÇAYIR, Sedat ALTIN
University of Health Sciences Yedikule Chest Disease and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Pulmonology, İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Broncoscopy, COVID 19, PCR

Amaç: Covid 19 pandemisinin etkisi havayolu prosedürlerine yaklaşımı değiştirmiştir. Çalışmamızda referans bir hastanede belli önlemlere uyularak yapılan bronkoskopik işlemlerden sonra, bronkoskopik girişimleri ve Covid 19 enfeksiyon riskini retrospektif olarak değerlendirmek istedik.

Gereç ve Yöntem: 25 Nisan-25 Temmuz tarihleri arasında yapılan 664 bronkoskopi işlemi geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular: 604 hastaya 661 işlem yapıldı (ortalama yaş 57.43±14.49; %70.4 erkek). Hastaların 552’sine (%91.4) sadece bir bronkoskopi yapılırken, diğerlerine tekrarlayan bronkoskopiler yapıldı. 643 işlemden önce (%97.3) orofaringeal/nazofaringeal sürüntü ile en az bir Covid 19 PCR testi yapıldı. 447 (%67.9) fiberoptik bronkoskopi, 127 (%18.8) konveks prob endobronşial ultrason ve 87 (%13.3) rijid bronkoskopi uygulandı. Bu 661 işlemde üç aylık süre içerisinde 36 göğüs hastalıkları uzmanı, 10 hemşire ve 6 personel görev almıştır. Göğüs hastalıkları uzmanı başına 14.2±9.41 (1-36: IQR 12) işlem yapıldı. 14 günlük takip sonunda hiçbir personelde şikayet görülmedi. 604 hastadan sadece 54 hastanın on dört günlük periyotta PCR değerlendirimi yapıldı. 54 hastadan sadece 3 ‘ü (%5.6) pozitif sonuç verdi ve Covid 19 için tedavi gördü.

Sonuç: Bronkoskopiden önce Covid 19 için ön test yapmak ve mümkün olduğunca koruma önlemlerine bağlı kalmak sağlık çalışanlarını ve hassas hastaları korumak için idealdir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]