[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 1, Sayfa(lar) 074-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Deneysel Hiperkolesterolemide Melatoninin Oksidatif Stres Parametreleri, Dimetilarginin Dimetilaminohidrolaz ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerine Etkileri
Gülnur ASLAN1, Dilşad SEZGİN1, Ali Osman ÇERİBAŞI2, Dilek ARSLAN ATEŞŞAHİN3, Kezban CAN ŞAHNA4, Kazım ŞAHİN5, Engin ŞAHNA1
1Firat University Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Elazig, TÜRKİYE
2Firat University Faculty of Veterinary, Department of Pathology Elazig, TÜRKİYE
3Firat University Faculty of Science, Department of Biology, Elazig, TÜRKİYE
4Firat University Faculty of Veterinary, Department of Virology Elazig, TÜRKİYE
5Firat University Faculty of Veterinary, Department of Animal Nutrition, Elazig, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hiperkolesterolemi, melatonin, karaciğer, DDAH, oksidatif stres

Amaç: Bu çalışmada, melatoninin deneysel hiperkolesterolemide karaciğer dokusunda oksidatif stres parametreleri, nitrik oksit metabolizmasında rol oynayan dimetilarginin dimetilaminohidrolazın (DDAH) ekspresyon düzeyleri ve histopatolojik değişiklikler üzerine etkileri araştırıldı.

Gereç ve yöntem: Sıçanlar 4 gruba ayrıldı: a) Kontrol, b) Hiperkolesterolemi (HCT), c) Kolesterol diyetiyle eşzamanlı olarak uygulanan melatonin (HCT-MEL, profilaktik), d) Kolesterol diyeti ile beslenen ve sadece son 2 hafta içinde uygulanan melatonin (HCT-2MEL, terapötik olarak) grupları.

Bulgular: Hiperkolesterolemi ile MDA düzeylerinde artış gözlenmesine rağmen, DDAH protein ekspresyonu ve GSH düzeylerinin azaldığı görüldü. MDA düzeyleri, GSH aktivitesi ve DDAH ekspresyonu melatonin uygulamalarıyla normalize edildi. Karaciğer dokusunda hiperkolesterolemi ile sinüzoidal konjesyon, bulanık şişkinlik, periportal hücre infiltrasyonu, periasiner yağlaması ve apoptoz gibi önemli değişiklikler gözlendi. HCT-MEL grubunda periportal ve midzonal bölgedeki yağın şiddeti, HCT grubuna göre azaldı. İki tedavi grubu karşılaştırıldığında histopatolojik olarak profilaktik melatonin terapötik kullanımdan daha etkiliydi.

Sonuç: Melatonin, diyetle indüklenen hiperkolesterolemide antioksidan etkiye sahip hepatoprotektif ve/veya terapötik bir ajan ve karaciğer patojenezinde histopatolojik değişiklikleri önlemede nitrik oksit metabolizması regülatörü olabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]