[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-108
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon, İnflamasyon ve Ateroskleroz Bileşenleri Arasındaki İlişki
Hacer ALATAŞ1, Hilal YILDIRAN2, Ahmet YALÇIN3
1Malatya Training and Research Hospital, Department of Nutrition and Dietetics, Malatya, TÜRKİYE
2Gazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nutrition and Dietetics, Ankara, TÜRKİYE
3Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, inflamasyon, ateroskleroz, beslenme, hemodiyaliz

Amaç: Bu çalışmanın amacı, son dönem böbrek yetmezliği olan hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon, inflamasyon ve ateroskleroz komponentleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma 18-65 yaş arası son dönem böbrek yetmezliği olan 49 gönüllü hemodiyaliz hastası üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacı tarafından hastaların antropometrik ölçümleri [(vücut ağırlığı (kg), boy uzunluğu (cm), bel çevresi (cm), kalça çevresi (cm)] ve vücut kompozisyon analizi yapılmış, malnutrisyon inflamasyon skoru (MİS) anketi uygulanmıştır. Serum C-reaktif protein (CRP) seviyeleri kaydedilmiş ve karotis intima-media kalınlığı (CIMT) ölçülmüştür.

Bulgular: Hastaların medyan yaşı 49.00 yıl, medyan CIMT değeri 0.6 mm, medyan MİS 11.00, CRP seviyesi 0.6 mg/dL idi. Hastaların vücut ağırlığı, beden kütle indeksi (BKİ), bel çevresi, kalça çevresi, bel-boy oranı, toplam vücut yağı, yağsız vücut kütlesi değerleri ile MİS arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki vardı (p<0.05). Yaş, BKİ, bel çevresi, kalça çevresi, toplam vücut yağ yüzdesi ile CIMT arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç: Bu çalışmada hastaların MİS ile CRP ve CIMT değerleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmezken, malnütrisyon göstergesi olabilecek bazı antropometrik ölçümler ve vücut kompozisyonu parametreleri ile anlamlı ilişki bulundu. Hemodiyaliz hastalarında malnütrisyon ve inflamasyon ilişkisi ateroskleroz için risk oluşturduğundan bu hasta grubu malnutrisyon yönünden değerlendirilmeli, koruyucu önlemler alınmalıdır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]