[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-124
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şiddetli COVID-19 Enfeksiyonunda Önemli Bir Biyomarker Olarak Artan Platelet Large Cell-Ratio Düzeyi
Pınar ÖNER1, Sait Fatih ÖNER2
1Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Department of Microbiology, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: COVID-19, SARS-CoV-2, trombosit büyük hücre oranı, trombosit hacim indeksleri

Amaç: Şiddetli COVID-19 enfeksiyonunun PLC-R düzeyleri üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: COVID-19 tanısı konan 111 hasta çalışmaya dahil edildi. Nazofaringeal sürüntülerinde RT-PCR testleri ile SARS-CoV-2 pozitif tespit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. COVID-19 hastaları akciğer BT bulgularına göre üç gruba ayrıldı. Grup 1 (45 hasta) hafif, Grup 2 (34 hasta) orta ve Grup 3 (32 hasta) şiddetli olarak tanımlandı. Tüm hastaların PVI değerleri, CRP, D-dimer ve lipid profilleri dahil olmak üzere tam kan sayımı parametreleri analiz edildi. COVID-19 hasta grupları ile PLC-R değerleri arasındaki korelasyon SPSS programı ve ANFC yöntemleri kullanılarak gösterildi.

Bulgular: Bu çalışmanın en önemli bulgusu, şiddetli COVID-19 hastalarında PLC-R'nin orta ve hafif hastalara göre anlamlı derecede daha yüksek olmasıdır. Spearman's rho korelasyon analizi hastalığın şiddeti ile PLC-R ve WBC düzeylerinin arttığını, Htc ve Hb düzeylerinin ise azaldığını gösterdi. ROC analizi, PLC-R>%38.3'ün şiddetli COVID-19 hastalığını öngörmede %59.4 duyarlılığa ve %68,4 özgüllüğe sahip olduğunu gösterdi (AUC 0.672, %95 CI 0.560, 0.784; p=0.005, cut off=38.3). Grup 3'teki hastaların CRP, ferritin ve D-dimer değerlerinin Grup 1'deki hastalara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu, grup 3'teki hastaların demir değerlerinin ise grup 1'deki hastalara göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görüldü.

Sonuç: PLC-R değerleri, akut trombotik olayları öngörmede değerli bir parametredir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre PLC-R değerleri, COVID-19 enfeksiyonunun şiddetini tanımlamak için uygun bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]