[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 136-143
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Tip 2 Diyabetes Mellituslu Hastalarda Kardiyovasküler Otonom Nöropati Sıklığı ve Bununla İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi
Mehmet TEKİNALP1, Ahmet SOYLU2, Alpay ARIBAŞ2
1Necip Fazil City Hospital, Cardiology Clinic, Kahramanmaraş, TÜRKİYE
2Necmettin Erbakan University, Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Konya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler otonom nöropati, prevalansı, risk faktörleri, Tip 2 diyabet

Amaç: Bu çalışma, normotansif tip 2 diyabetes mellituslu (DM) hastalarda kardiyovasküler otonom nöropati (KON) sıklığını, KON risk faktörlerini ve bu risk faktörlerinin KON’un progresyonu ile ilişkisini araştırmayı amaçladı.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, normotansif tip 2 DM tanısı olan, yaşları 32 ile 64 arasında değişen (ort. 49.20±7.44 yıl), 38‘i (%63.3) kadın, 22’si (%36.7) erkek olmak üzere toplam 60 hastanın dahil edildiği gözlemsel bir çalışmadır. Tüm hastalara başvuruda ve birinci yıl sonunda standart Ewing Battery testleri uygulandı. Test sonuçları bir skorlama sistemi kullanılarak ifade edildi.

Bulgular: Başlangıçta KON prevalansı %78.3 iken, birinci yılın sonunda %70’e gerilerken (p=0.245), Ewing skoru toplamı 1.50 (1.00-2.50)‘dan 1.00 (0.50-2.00)‘e geriledi (p=0.035). KON grubunda başvuruda hastaların yaşı daha ileriydi ve 12.ayın sonunda sistolik kan basıncı (SKB) daha yüksekti (sırasıyla p=0.037, p=0.039). KON, yaş ve SKB‘dan, anlamlılığa yakın olarak da statin kullanımının azlığından etkilenmekteydi (sırasıyla B=0.12, p=0.015; B=0.09, p=0.007; B= -1.83, p=0.052). Ewing skoru SKB ile anlamlı (r=0.38, p=0.034), yaş, diyabet süresi ve HbA1c ile anlamlılığa yakın koreleydi (sırasıyla r=0.25, p=0.062; r=0.24, p=0.063; r=0.24, p=0.071). Ewing skorundaki değişimle sadece total kolesteroldeki azalmanın anlamlı olduğu görüldü (B=0.26, p=0.047).

Sonuç: Yaş, SKB ve total kolesterol seviyeleri normotansif tip 2 DM hastalarında KON ile ilişkili olabilir. Bu konuda farklı şekilde dizayn edilmiş ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]