[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 2, Sayfa(lar) 175-179
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Streptozotosin ile Diyabet Oluşturulan Rat Karaciğer Dokularında TRPM2 ve TRPM7 İyon Kanallarının İncelenmesi
Nevin KOCAMAN
Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Streptozotosin, diyabetes mellitus, TRPM2, TRPM7, immunohistokimya

Amaç: Diabetes Mellitus yaşam boyu devam eden mortalitesi ve morbiditesi yüksek kronik metabolik bir hastalıktır. Bu çalışmada streptozotosin ile oluşturulan diyabet modelinde karaciğer dokusunda oksidatif hasar ile ilişkili olduğu bilinen TRPM2 ve TRPM7 iyon kanallarının, hastalığın fizyopatolojisi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 21 adet Wistar Albino cinsi erkek sıçanlar kontrol grubu, tampon grubu ve diyabetik grup olarak 3 gruba ayrıldı. Deney sonunda sıçanlar anestezi altında dekapite edildikten sonra karaciğer dokuları rutin histolojik takip serilerinden geçirildikten sonra parafin bloklara gömüldü. Parafin bloklardan 4–6 μm kalınlığında alınan kesitlere avidin-biyotin peroksidaz metodu uygulanarak TRPM2 ve TRPM7 iyon kanallarının immünreaktivitesi değerlendirildi.

Bulgular: TRPM2 ve TRPM7ekspresyonu kontrol ve tampon gruplarında benzerdi. Diyabetik karaciğer dokularında kontrol grubuna kıyasla TRPM2 ve TRPM7 ekspresyonlarının arttığı görüldü.

Sonuç: TRPM2 ve TRPM7 iyon kanallarının, diyabetik karaciğer dokusunda meydana gelen histopatolojik değişikliklere aracılık edebileceği düşünüldü.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]