[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 217-222
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Rathke Kleft Kistleri: Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları
İzzet ÖKÇESİZ, Halil DÖNMEZ, Muhammet Mustafa ETLEÇ, Zehra Filiz KARAMAN
Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Rathke kleft kisti, intrakistik nodül, manyetik rezonans görüntüleme, nöroradyoloji

Amaç: Rathke kleft kistleri (RKK)’nin manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulgularını tanımlamak, en sık görülen radyolojik özelliklerini ortaya koyarak tanıya yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: 2010 – 2022 yılları arasında RKK ile uyumlu MRG bulguları bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Olguların radyolojik bulguları, hipofizer hormon profilleri ile birlikte ele alınmış olup; MRG temelli görüntüleme analizi ile RKK’lerinin, en büyük çapı, sellar kavite içerisindeki yerleşimi, T1A ve T2A sekanslarda sinyal özellikleri ile intravenöz kontrast madde enjeksiyonu sonrası kontrastlanma paterni ve intrakistik nodül karakteristikleri kaydedilmiştir.

Bulgular: Rathke kleft kisti ile uyumlu karakteristik MRG bulguları bulunan 121 olguda tanımlanan RKK’lerinin %64’ü T1A görüntülerde hipointens, %19’u hiperintens, %16’sı ise adenohipofiz ile izointens sinyal karakteri gösterirken; T2A kesitlerde, RKK’leri olguların %53’ünde hiperintens, % 47’sinde hipointens görünümde izlenmiştir. Ayrıca, olguların %16’sında T1A ve T2A serilerde hipointens intrakistik nodül saptanmıştır. İntrakistik nodülü bulunan 4 olguda nodülün, post-kontrast serilerde kontrast tutulumu gösterdiği saptanmıştır. İntrakistik nodül bulunan olguların yaş ortalaması, bulunmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p<0.001).

Sonuç: Rathke kleft kistlerinin MRG sinyal özellikleri, lezyonun içeriğine göre değişebilmekle birlikte, intrakistik nodül varlığı tanıya yardımcı olan önemli bir radyolojik bulgudur.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]