[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2022, Cilt 36, Sayı 3, Sayfa(lar) 253-258
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Resveratrolün Radyoterapi ile Indüklenen Nöroenflamasyon Üzerindeki Anti-Enflamatuvar Etkileri
Azibe YILDIZ1, Tuba ÇİFTÇİ2, Seyhan POLAT3, Mehmet GÜNATA3, Hakan PARLAKPINAR3, Öztun TEMELLİ4, Alaadin POLAT5, Nigar VARDI1
1Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology, Malatya, TÜRKİYE
2Inonu University, Faculty of Medicine, Medical Student, Malatya, TÜRKİYE
3Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Medical Pharmacology, Malatya, TÜRKİYE
4Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Malatya, TÜRKİYE
5Inonu University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Malatya, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, resveratrol, nöroenflamasyon, mikrogliya, otofaji

Amaç: Merkezi sinir sisteminde kraniyal radyoterapi (RT) nedeniyle ortaya çıkan hasar, mikrogliyal aktivasyona bağlı olarak gelişen nöroenflamasyonla ilişkilendirilmiştir. Çalışmalardan elde edilen bulgular, resveratrolün nöroenflamasyonu inhibe ederek nöroprotektif etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. RT sonucu gelişen mikroglia ile ilişkili nöroinflamasyon üzerine resveratrolün (RES) etkilerini araştıran sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, resveratrolün radyasyona bağlı mikrogliya-ilişkili nöroenflamasyon üzerindeki etkilerini araştırmak için tasarlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sıçanlar rastgele üç gruba ayrıldı. Sham (SH) grubuna çalışmanın 1-14. günlerinde etanol solüsyonu verildi. RT grubuna çalışmanın 7. gününde tek doz total kraniyal 15 Gy X radyasyon uygulandı. RES grubuna çalışmanın 1-14. günlerinde 20 mg/kg doz RES ve çalışmanın 7. gününde tek doz total kraniyal 15 Gy X radyasyon uygulandı. Deney sonunda çıkarılan beyin dokuları, histolojik ve immünohistokimyasal incelemeler için histolojik teknik ve işlemlerden geçirildi. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: RT uygulamasına bağlı olarak beyin dokusunda nöron dejenerasyonu ve ödem gibi histolojik değişiklikler izlendi. Ayrıca RT uygulaması sonucunda CD68 ve TNF-α immünoreaktivitesinde önemli bir artış saptandı. RES+RT grubunda histolojik değişikliklerin hafiflediği, CD68 ve TNF-α immünoreaktivitelerinin azaldığı gözlendi. Ek olarak, bu grupta otofaji ile ilgili proteinlerin immünoreaktivitesinde önemli bir artış tespit edildi.

Sonuç: Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde RES’in mikrogliya aracılı nöroenflamasyon ve nöronal dejenerasyonu azalttığı ortaya çıktı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]