[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Türk Toplumunda Obezite ve Fazla Kilo Prevalansı ve İlişkili Faktörler
Edibe PİRİNÇCİ1, Yasemin AÇIK1, Burkay YAKAR2, Semiha EREN3, Halil İbrahim AKKUS3, Tufan NAYIR4, f Toker ERGÜDER4, Ferit KAYA5, İrem BULUT1, Ufuk ACAR6, Süleyman Erhan DEVECİ1
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Elazığ, TÜRKİYE
3Elazığ Provincial Health Directorate, Elazığ, TÜRKİYE
4World Health Organization, Turkey Office, Ankara, TÜRKİYE
5Adıyaman University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Adıyaman, TÜRKİYE
6Suruç Provincial Health Directorate, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Obezite, fazla kilo, beden kitle indeksi, bel çevresi, bel-kalça oranı, abdominal obezite

Amaç: Obezite ve aşırı kilo prevalansı tüm dünyada giderek artmaktadır. Türkiye'de obezitenin etkin bir şekilde önlenmesi ve yönetimi için obezite ve ilişkili faktörler arasındaki ilişkilerin daha iyi anlaşılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı obezite prevalansını ve obezite ile ilişkili faktörleri belirlemek ve obeziteyi önleme stratejilerine katkıda bulunmaktır.

Materyal ve method: Toplum temelli, kesitsel çalışma Türkiye'nin doğusunda gerçekleştirilmiştir. Örneklem büyüklüğü, toplam 128.706 haneden %95 güven aralığında %3 sapma ile 1058 hane olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, obezite için risk faktörleri ve antropometrik ölçümleri anket formu ile elde edildi. Risk faktörlerini belirlemek için “WHO STEPwise yaklaşımı sürveyans anketi temel alınmıştır. Bireylerin vücut kitle indeksi fazla kilo ve obezite tanısında, bel çevresi ise santral obezite tanısında kullanıldı.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 18 yaş üstü 1679 katılımcının %55,9'u (n=938) kadın ve %44,1'i (n=741) erkekti. Fazla kilolu olma ve obezite prevalansı sırasıyla %34.0 ve %31.7 idi. Obezite prevalansı kadınlarda (%40.9) ve aşırı kilo prevalansı (%34.0) erkeklerde daha yüksekti. Santral obezite prevalansı %15.1 idi. (kadınlarda %13,5 ve erkeklerde %17.0). Bel-kalça oranına göre katılımcıların %44,1'i kardiyovasküler hastalıklar açısından riskli bulundu. Evli olmak (OR, 1.95; %95 GA, 1.34-2.85), ev hanımı olmak (OR, 2.33; %95 GA, 1.49-3.64), sigara içmiyor (OR, 1.40; %95 GA, 1.05-1.87), düşük eğitim düzeyi (özellikle okuma yazma bilmeyen) (OR, 2.30; %95 GA, 1.27-4.14), yaş, özellikle 45-54 yaş aralığı (OR, 10.27; %95 GA, 5.91-17.83) ve hipertansiyon (OR, 1.25; %95 GA, 0.25-0.40) obezite için bağımsız risk faktörleriydi.

Sonuç: Çalışmamıza katılanların yaklaşık üçte biri obez ve üçte biri fazla kiloluydu. Obezite oranı kadınlarda, aşırı kilo oranı erkeklerde daha yüksekti. Fazla kilo ve obezite prevalansı, çalışma popülasyonunda ciddi bir problem olarak görünmektedir. Mevcut çalışma verilerine dayanarak, halk sağlığını iyileştirmek için aşırı kilo ve obezite prevalansını azaltmak için derhal önlem alınmasını öneriyoruz.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]