[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 010-016
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Resveratrol, Erkek Sıçanlarda Bax/BcL2 Oranını Düzenleyerek Doksorubisin Kaynaklı Hepatotoksisiteye Bağlı Apoptozu Azaltabilir
Tuba YALÇIN, Sercan KAYA
Batman University, Health Services Vocational School, Batman, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Doksorubisin, resveratrol, hepatotoksisite, antiapoptotik

Amaç: Doksorubisin (DX), kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan kemoterapötik etkileri olan antrasiklin grubu bir antibiyotiktir. Ancak karaciğer toksisitesi nedeniyle klinik kullanımı sınırlıdır. DX hepatotoksisitesinin ana nedenleri genellikle oksidatif stres ve apoptoz olarak kabul edilir. Bu çalışmada, güçlü bir antioksidan olan Resveratrol'ün (RSV) farklı dozlarda, DX kaynaklı hepatotoksisite üzerine antiapoptotik etkisinin araştırılması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: 42 Sprague-Dawley erkek sıçan rastgele altı gruba ayrıldı (n=7). Kontrol grubuna (n=7) uygulama yapılmazken, DX grubuna (n=7) deney başlangıcında 15 mg/kg dozunda intraperitoneal (i.p) DX uygulandı. DX+RSV I (n=7) ve DX+RSV II (n=7) gruplarına, deneyin başında bir kez 15 mg/kg dozunda DX ip uygulamanın ardından sırasıyla 1 ve 5 mg/kg/gün RSV ip uygulandı. RSV I (n=7) ve RSV II (n=7) gruplarına sırasıyla 1 ve 5 mg/kg/gün RSV i.p uygulandı. Deney 15. günde sonlandırıldı.

Bulgular: DX uygulamasının karaciğerde biyokimyasal ve histopatolojik değişikliklere neden olduğu gözlemlendi. Bu değişikliklerin RSV (5 mg/kg/gün) tedavisi ile azaldığı/hafiflediği gözlemlendi. Karaciğer dokusunda DX uygulamasının Bax ve Casp3 immünoreaktivitesini artırırken BcL2 immünoreaktivitesini azalttığı belirlendi.

Sonuç: RSV tedavisinin, DX kaynaklı değişen apoptotik protein immünoreaktivitelerini düzenlediği gözlemlendi. Bir diyet polifenol olan RSV ile tedavi, Bax/BcL2 oranını düzenleyerek DX'in neden olduğu hepatotoksisiteye karşı antiapoptotik etki gösterebilir.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]