[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 022-028
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Non-Fermantatif Gram Negatif Bakterilerde Biyofilm Oluşumu ve Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi
Muhammed Fatih TURSUN1, Pınar ÖNER2, Zülal AŞÇI TORAMAN3
1Veterinary Control Institute, Biology, Elazığ, TÜRKİYE
2Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Department of Microbiology, Elazığ, TÜRKİYE
3Firat University, Faculty of Medicine, Department of Microbiology, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Biyofilm, non-fermentatif Gram-negatif bakteri, kongo kırmızılı agar, standart tüp, mikropleyt

Amaç: Bu çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen Non-Fermantatif Gram Negatif (NFGN) bakterilerde biyofilm üretimi ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, hastanemiz Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen 81 yara, 29 idrar, 12 steril vücut sıvısı, 12 kan, 16 solunum yolu örneğinden izole edilmiş, konvansiyonel yöntemler ve VİTEK 2 (Biomerieux, Fransa) otomatize sisteminde tanımlanmış toplam 150 adet NFGN bakteri (Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)) (42), Acinetobacter baumanii (A. baumanii) (104), Burkholderia cepacia (B. cepacia) (4)) dahil edildi. Biyofilm oluşumunun belirlenmesinde Kongo Kırmızılı Agar (KKA), Standart Tüp (ST) ve Mikropleyt (MP) yöntemleri kullanıldı. Antibiyotik duyarlılıkları CLSI önerileri doğrultusunda disk difüzyon yöntemi ile araştırıldı.

Bulgular: 150 adet NFGN bakteri izolatının KKA yöntemine göre 71(%47.33)’i biyofilm pozitif olarak tespit edildi. Kristal viyole boyası kullanılarak yapılan ST yöntemine göre izolatların 57(%38)’si, MP yöntemine göre 61(%40.7)’i biyofilm pozitif olarak tespit edildi. Safranin boyası kullanılarak yapılan ST yöntemine göre izolatların 65(%43.3)’i, MP yöntemine göre 83(%55.3)’ü biyofilm pozitif olarak tespit edildi. Biyofilm pozitif olan A. baumanii suşlarının amoksisilin klavulonik asite %88.89, trimetoprim sulfametaksazole %87.04 oranında direnç gösterdiği tespit edildi. Biyofilm pozitif olan P. aeruginosa suşlarının amoksisilin klavulonik asite %82.86, trimetoprim sulfametaksazole %85.72 oranında direnç gösterdiği tespit edildi. B. cepacia izolatlarının kolistin ve sefoperazon-sulbaktam hariç tüm antimikrobiyallere %100 direnç gösterdiği tespit edildi.

Sonuç: Biyofilm oluşumunun belirlenmesine yönelik yapılan test yöntemleri arasında gold standart test olarak gösterilen mikropleyt yöntemi bizim çalışmamızda da en yüksek biyofilm pozitiflik oranına sahip yöntem olarak belirlendi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]