[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2023, Cilt 37, Sayı 1, Sayfa(lar) 050-055
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Endometriumun Benign, Premalign ve Malign Lezyonlarında Ayırıcı Tanıda Meteorin Benzeri Peptid ve TRPM2'nin Rolü
Hilal BALTA1, Nevin KOCAMAN2
1Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Pathology Elazig/TURKEY
2Fırat University, Faculty of Medicine, Department of Histology and Embryology Elazig/TURKEY
Anahtar Kelimeler: Proliferatif endometrium, endometriyal hiperplazi, endometriyal adenokarsinom, meteorin benzeri peptit, TRPM2

Amaç: Endometriyal kanser, gelişmiş ülkelerde en sık görülen jinekolojik kanserdir ve Tip 1 endometriyal adenokarsinom, atipik hiperplazi zemininden gelişir. Erken tanı mortalite ve morbidite üzerinde etkilidir ve immünohistokimyasal biyobelirteçler en yardımcı tanı yöntemidir.

Gereç ve Yöntem: Bu retrospektif çalışmanın örnekleri Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı patoloji laboratuvarından temin edildi. Her grupta 10 numune olmak üzere toplam 60 hasta numunesi kullanıldı. Proliferatif endometriyum, atipisiz basit endometrial hiperplazi, basit atipik endometrial hiperplazi, atipisiz kompleks endometrial hiperplazi, kompleks atipik endometrial hiperplazi ve endometrial endometrioid adenokarsinom olguları çalışmaya dahil edildi. Doku örnekleri tüm gruplarda Meteorin benzeri peptit (METRNL) ve TRPM2 ile işlendi ve değerlendirildi.

Bulgular: METRNL ve TRPM2 immünreaktivitesi açısından kompleks atipisiz endometrial hiperplazi, kompleks atipili endometrial hiperplazi ve Tip-1 endometrial adenokarsinom arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, endometriyal tümörlerde METRNL ve TRPM2 ekspresyonu açısından anlamlı bir ilişkinin varlığını desteklemektedir. Her iki belirtecin de endometrioid karsinom için tanısal değere sahip olduğu doğrulanmaktadır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]